تقویم شهدای ارتش – 63

شهید روز، تقی نورمحمدی امروز 4 بهمن ماه سالروز ولادت 87 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...

اسکورت-14

«ناخدا تاجداران» لبخند بر لب عرشه را ترک میکند و همزمان با انتقال سوخت، بر شادمانی کارکنان افزوده میشود. بیش...

روزنمای شهدای ارتش -164

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

توپخانه دوربرد-66

در توجیه این توانمندی در بُعد تربیت نیروی انسانی کارآمد و انتقال دانش نظامی، همین بَس که اگر نیرویی در...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-21

ما درباره اسرای خودی مشکلات زیادی داشتیم. دشمن قوانین بینالمللی را رعایت نمینمود و شرایط اسرای خودی در دست دشمن...

ردای فتح-20

از نخستین روز ورود امام خمینی(ره) به ایران، مقامات مختلف رژیم با استعفاء از سمت خود و اعلام همبستگی، نسبت...

عقابان دربند-14

طبق قرارداد ژنو1 بایستی با اسرا رفتار مناسبی داشته باشند ولی نیروهای عراقی، همهچیز را زیر پا میگذاشتند. روزی یکی...

مرد روزهای نبرد

امیرآذرفر-40 این موضوع برای خود من پیش آمد. وقتی قرار شد با یک دست به هدف شلیک کنم دیدم دستم...