تقویم شهدای ارتش – 62

شهید روز، ذوالفقار دستمزد امروز 2 بهمن ماه سالروز ولادت 162 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...

اسکورت-13

- خطری تهدیدمون نمیکنه. «ناو زال» میچسبه سوختگیری می کنه و جدا میشه. اینجوری امن تره. «آگه دل» پاسخ میدهد....

توپخانه دوربرد-65

آخرین وضعیت یگانهای دشمن قبل از عملیات طریقالقدس الف– نیروهای درگیر در شمال رودخانه کرخه تا بستان دو گردان تانک،...

روزنمای شهدای ارتش -163

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-20

ما درباره اسرای خودی مشکلات زیادی داشتیم. دشمن قوانین بینالمللی را رعایت نمینمود و شرایط اسرای خودی در دست دشمن...

ردای فتح-19

کارکنان فرودگاه تهران اعلام کردند که: "تا پرواز حضرت امام خمینی به ایران انجام نگیرد، به اعتصاب ادامه خواهیم داد......

عقابان دربند-13

- کیانی تو دروغگوی بزرگی هستی! (Kiany you are big liar) تا آمدم بپرسم چه دروغی گفتهام، دستش به صندلی...

مرد روزهای نبرد

بخش بیستوسوم – رمز عملیات امیرآذرفر-39 قسم میخورم بههیچوجه قصد سخنپراکنی و لفاظی ندارم. اگر چیزی نگویم مشکلی پیش نمیآید....