درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-17
مسئله 6: پیشینهها، برآوردها و گزارشهای پرسنلی تعاریف: منبع: کتاب آموزشی رکن1، چاپ دافوس، سال 1383 گزارشهای استعداد و تهیه اخبار وظایف و مسئولیتها: افسر پرسنل، خلاصه وضعیت پرسنلی روزانه (خ و پ ر) را روزانه از یگانها دریافت و پس از بررسی و تکمیل و تهیه خلاصه وضعیت پرسنلی مربوط به ردهای که مسئولیت دارد به رده بالا بهطور روزانه ارسال میدارد.

کتاب رکن1 دافوس، خلاصه وضعیت پرسنلی روزانه را به شکل جدولی درج نموده و در مورد چگونگی تکمیل آن و تعریف کلید واژه‌های مذکور در جدول، راهنمایی لازم نموده است.

به‌طور خلاصه در این جدول، آخرین اطلاعات از یگان صادرکننده به صورت عددی درج می‌گردد و شامل کلید واژه‌های چنین است: نام یگان‌های زیرمجموعه در هر سطر افقی و جلوی هر کدام اعداد مربوط به آن یگان و بالاخره در پایان جدول جمع اعداد هر ستون و جمع کلی یگان صادرکننده خلاصه وضعیت. ستون‌های عمودی شامل: اعداد استعداد سازمانی، موجودی+ تلفات روزانه شامل: شهید، مجروح، گمشده، تلفات اداری+ دریافتی در 24 ساعته گذشته+ توضیحات در صورت نیاز.

کتاب دافوس، تلفات را به 3 دسته تقسیم نموده است:

تلفات رزمی، تلفات غیر رزمی و تلفات اداری

تلفات رزمی شامل: شهدای عملیات رزمی+ مجروحان و آسیب‌دیدگان رزمی+ گمشدگان رزمی+ اسیر شدگان.

تلفات غیر رزمی شامل: در‌گذشتگان غیر رزمی (انواع این نوع درگذشتگان در کتاب رکن1 دافوس شرح داده شده است) + مجروحان و آسیب‌دیدگان رزمی+ گمشدگان غیر رزمی+ بیماران.

تلفات اداری شامل: منتقلین+ غائبین+ فراریان+ جابجائی پرسنل در اثر گردش دوره‌ای+ خارج‌شدگان از خدمت.

توجه: در این جدول، نفرات اعزام شده به مرخصی که در هر حال در موجودی آماده به رزم یگان وجود ندارند نام‌برده نشده است. در کتاب رکن1 هم توضیحی دراین‌باره دیده نشد. نکته‌ای است که باید مورد توجه اساتید قرار گیرد.

دریافتی‌ها شامل: جایگزینی‌ها و بازگشتی‌های به خدمت می‌باشد.

کتاب رکن1 دافوس در مورد برآورد تلفات نیز تعاریفی را ارائه داده است.

برآورد تلفات پرسنلی در رده لشکر و سپاه انجام می‌گیرد، در آن پیش‌بینی، اثر تلفات در طرح‌های تاکتیکی و انجام اقدامات لازم برای جایگزینی این کسور در یگان‌ها بیان می‌گردد.

برآورد تلفات باید پاسخگوی چنین مطالب باشد:

1 ـ پیش‌بینی استعداد پرسنلی یگان‌ها در هر زمان موردنظر.

2 ـ پیش‌بینی تلفات احتمالی برای یک وضعیت مخصوص.

3 ـ تقسیم‌بندی تلفات پیش‌بینی شده بر حسب رسته، نوع یگان و مأموریت مُحوله.

موارداستفاده برآورد تلفات پرسنلی در رده لشکر چنین است:

1 ـ پیش‌بینی تلفات پرسنلی در طرح‌های تاکتیکی.

2 ـ تهیه درخواست‌های قبلی در موقعی که رده بالا اجازه داده باشد.

3 ـ تهیه طرح تقسیم افراد جایگزینی در آینده که در اختیار لشکر قرار می‌گیرد.

افسر پرسنل به‌طور مداوم، برآورد تلفات را تهیه و نگهداری می‌نماید. تلفات برآورد شده را به‌منظور پیش‌بینی نیازمندی‌های پرسنلی حال و آینده، با پرسنلی که طبق برنامه و یا برابر برآوردها دریافت خواهد کرد مقایسه می‌کند.

در شرایط ش‌م‌ه به علت اینکه نمی‌توان میزان تلفات این نوع جنگ‌ها را پیش‌بینی نمود، برآورد مشکل‌تر خواهد بود. در آغاز عملیات، تنها اطلاعات تجربی جنگ‌های گذشته که در سوابق و کتاب‌ها موجود است مورداستفاده قرار می‌گیرد.

افسر پرسنل با پیشرفت جنگ، تجاربی که در این زمینه کسب می‌کند، ثبت نموده و در برآوردهای بعدی خویش به کار می‌برد.

اگرچه جداول تجربی که از یک جنگ به دست می‌آید، نمی‌تواند مدرک قابل‌اعتمادی در جنگ‌های آتی باشد. ولی اصولی که در تهیه آن‌ها به‌کاربرده شده است، به‌عنوان راهنمای خوب در تهیه جداول جدید به کار گرفته می‌شود.

به‌طورکلی باید انتظار داشت، تلفات غیر رزمی و تلفات اداری در یک جنگ طولانی، خیلی بیشتر از تلفات رزمی‌باشد و احتمالاً نسبت آن 3 به 1 و یا بیشتر خواهد بود.

در کتاب آموزشی رکن1 دافوس، تعداد دیگری جداول به شرح زیر ارائه‌شده است که اعداد موجود آن از کتاب‌های گذشته کشورهای بیگانه، مربوط به جنگ جهانی دوم و یا اعداد فرضی است. این جداول نشان می‌دهند که در بعضی ارتش‌های پیشرفته در حال جنگ، سامانه‌ای برای تهیه و محاسبه اعداد و نتیجه‌گیری از آن‌ها داشته‌اند. آن‌هم مربوط به زمانی بود که کامپیوتر اختراع نشده بود. مسلماً باوجود کامپیوترهای پیشرفته کنونی، سامانه‌های کامل‌تر، سریع‌تر و قابل بهره‌برداری بیشتری را فراهم نموده‌اند.

جدول تلفات روزانه لشکر برحسب درصد استعداد

در این جدول عواملی در 10 ستون و 15 ردیف موردتوجه و محاسبه قرارگرفته است. از قبیل:

نوع عملیات، شامل: آفند، پدافند، غیرفعال در تک طرفین، تعاقب، عقب‌نشینی و عملیات تأخیری.

شکل مأموریت یگان‌ها شامل: لشکر در تماس، لشکر در احتیاط سپاه، یگان‌های غیر لشکری سپاه.

در هرکدام از این حالت‌ها، درصد تلفات رزمی، غیر رزمی مشخص‌شده‌اند.

توجه: در کتاب آموزشی، نوع لشکر مشخص نشده، اما به نظر می‌آید محاسبات مربوط به لشکر پیاده است. تلفات اداری هم که اعداد قابل‌توجهی هستند در این جدول منظور نشده است.

2 ـ جدول نسبت تلفات رزمی برحسب رسته در رده لشکر

در این جدول درصد تلفات رسته‌های پیاده، زرهی، توپخانه، مهندسی، سایر رسته‌ها در هرکدام از لشکرهای پیاده، زرهی و هوابرد محاسبه و ارائه‌شده‌اند.

3 ـ جدول تلفات پرسنلی ماهیانه

در این جدول درصد تلفات رزمی و غیر رزمی ماهیانه در لشکرهای مکانیزه، پیاده و زرهی و عده‌های غیر لشکری در ناحیه رزم ارائه‌شده است.

4 ـ جدول تلفات پرسنلی لشکرهای پیاده در ماه

در این جدول برحسب نوع عملیات آفند و غیره، درصد تلفات رزمی روزانه و ماهانه و تقسیم‌بندی تلفات رزمی برحسب کشته، مجروح، گمشده و یا اسیر محاسبه و ارائه‌شده است.

 5 ـ جدول انواع تلفات رزمی، برحسب درصد کل تلفات رزمی

در این جدول درصد تلفات رزمی شامل: شهید، مجروح، گمشده یا اسیر، در هرکدام از انواع لشکرها و یگان‌های غیر لشکری ارائه‌شده است.

6 ـ تلفات رزمی برحسب رسته در سپاه (رده بالاتر از لشکر) و یا یگان‌های بزرگ‌تر در ناحیه رزم برحسب درصد کل تلفات رزمی

این جدول تمام رسته‌ها را در 13 ردیف نام‌برده و درصد تلفات هرکدام را در جنگ جهانی دوم و جنگ کره به‌طور جداگانه ارائه داده است.

7 ـ جدول برآورد تلفات پرسنلی ویژه عملیات هوابرد

این جدول ترکیبی از نوع عملیات و تلفات غیر رزمی و تلفات رزمی را در روز اول و روزهای بعد ارائه داده است.

8 ـ جدول ضرائب تلفات عملیات آبخاکی

این جدول ترکیبی از نیروهای هجومی، نیروهای متعاقب، تلفات روزانه در دریا، در مرحله پیاده شدن، مرحله سرپل، روز اول، روزهای بعد، تلفات رزمی، تلفات غیر رزمی را ارائه داده است.

9 ـ جدول برآورد تلفات پرسنلی عملیات آبخاکی

این جدول ترکیبی از عملیات مرحله یکم در دریا، پیاده شدن، مرحله نیروها در سرپل، ضریب درصد، استعداد لشکرهای تازش، ضریب درصد، روز_ ر و روز قبل و بعد آن، اعدادی را ارائه داده است.

 

منبع: درس‌های هشت سال جنگ تحمیلی ؛ صادقی‌گویا، نجاتعلی،1399 ، انتشارات سبز ایران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده