روزنمای شهدای ارتش -152

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مرد روزهای نبرد

بخش بیستم– فرماندهی لشگر64 امیر غضنفر آذرفر- 34 امیر حسنی سعدی، فرمانده وقت نیروی زمینی را یک زمانی در هوابرد...

عقابان دربند-8

تنها به سؤالهای شناسایی که به گفتن نام و مشخصات و نوع هواپیما خلاصه میشد بسنده میکردند. ما را به...

ردای فتح-14

یک حساب بسیار اجمالی و گذرا حاکی است که فقط در شهر تهران، دهها هزار نیروی مسلح مأمور در حکومت...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-15

مشکلات و معایب تک رستهای در ارتش: 1ـ مشکل مهمتر به جهت محدودیت تک رستهای برای کلیه نفرات پایور در...

توپخانه دوربرد-60

منطقه رملی طبعاً نمیتوانست مورد استفاده یگانهای زرهی قرار بگیرد، زیرا این یگانها از لحاظ حرکت و مانور کاملاً به...

اسکورت-8

فرماندهی منطقهی دوم دریایی، با افسرانش صحبت میکند. فرماندهی ناوتیپ با دقت به سخنان فرمانده گوش میدهد و ناوسروان اولادی...

تقویم شهدای ارتش – 57

شهید روز، احمد محمودی امروز 21 دیماه سالروز ولادت 36 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی 90...

تقویم شهدای ارتش – 56

شهید روز، اردوان شعبانی لالانی امروز 20 دیماه سالروز ولادت 192 نفر از شهدای ارتش جمهوریاسلامیایران میباشد، در چنین روزی...

اینفو گرافی عملیات ذوالفقار

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

روزنمای شهدای ارتش -151

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مرد روزهای نبرد

بخش نوزدهم– حماسه امیر غضنفر آذرفر- 33 سر صحبت را اینچنین باز کردیم: ما عاشق شما و کارهای بزرگی که...

عقابان دربند-7

کمی آنطرف­تر فلاحی نیز فرود آمده بود و فاصلهاش با هواپیما کم بود. چون با پشت به زمین اصابت کرده...

ردای فتح-13

در جلسه شورای امنیت ملی 16 آذرماه که در حضور ارتشبد ازهاری نخستوزیر برگزار گردید، هنگام بحث درباره صدور مجوز...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-14

جایگزینی نیروهای وظیفه: در کلیه مجموعه نیروهای مسلح، نیروهای وظیفه تعریف سازمانی شدهاند. بسیاری از فعالیتهای نیروهای مسلح، بیشترین کمیت...

توپخانه دوربرد-59

زمینههای اولیه تفکر و نیاز برای احداث جاده در منطقه رملی همانطور که قبلاً اشاره شد، بعد از عملیات فتح...

اسکورت-7

در محوطهی خانههای سازمانی و زیر درختها، «اولادی» در میان جمعی از خانمهای مسنتر ایستاده و با آنها گفتگو میکند....