گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 04 بیرجند

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت، تدبیر، علم،...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهید انشائی (02)

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه­ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت مداری...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش شهدای وظیفه 01 نزاجا

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش 04 بیرجند

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت، تدبیر، علم،...

گزارش دوره آموزشی معارف در مرکز آموزش نداجا سیرجان

به حول و قوه الهی، هیئت معارف جنگ در اجرای مأموریت انتقال گوشه ای از فرهنگ حماسه، معنویت،تدبیر،علم، وحدت، ولایت...

مرد روزهای نبرد

بخش هفدهم – پایان مرحله اول امیر غضنفر آذرفر- 31 کار مصاحبه به روش عادی پیش میرفت. پنجشنبه بعد از...

عقابان دربند-5

از قدرت «پسسوز»[1] استفاده کردیم. سرعت هواپیما چیزی حدود ۱۰۰۰ کیلومتر در ساعت بود و بیمهابا به سمت هدف پیش...

ردای فتح-11

نیروهای مأمور در حکومت نظامی سعی مینمودند از برخوردهای خشونتآمیز با مردم بپرهیزند. رهبر انقلاب در مصاحبه با خبرنگار مجله...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-12

مسئله4: دفاع غیرنظامی منبع: کتاب دفاع زمینی در ایران 1400ص493: در شرایط بحران در کشور، نیاز است تمام افراد ملت...

وپخانه دوربرد-57

سرهنگ آجوری فرمانده گردان388 توپخانه از حوادث روزهای پنجشنبه بیستوهشتم آبان الی سهشنبه سوم آذرماه در دفتر ثبت روزانه خود...

اسکورت-5

پیش از آنکه به دخترش برسد، همسرش، «گلپر» را در آغوش میگیرد و به سمت در میدود. - شیر بچه!...