روزنمای شهدای ارتش -145

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مرد روزهای نبرد

امیر غضنفر آذرفر- 29 در خطوط مقدم در زمستان به خاطر حجم و ارتفاع زیاد برف برای اینکه سنگرها بهوسیله...

عقابان دربند-3

نیروهای عراقی با پیشرفتهترین ادوات نظامی در سطح منطقه گسترشیافته بودند و روزبهروز خود را به شهر شوش و دزفول...

ردای فتح-9

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ارتش ایران " پنجمین "[3] نیروی نظامی قدرتمند جهان و در منطقه خاورمیانه، بعد از...

درسهای هشت سال جنگ تحمیلی-10

راهحلها و پیشنهادهای مسئله 3: راهحلها و پیشنهادها در کتابچه «نیروی انسانی احتیاط» در قالب پرسش و پاسخ به شرح...

توپخانه دوربرد-55

در روز 24/ 08/60، سروان خواجوی رئیس رکن سوم گردان را جهت هماهنگیهای لازم به توپخانه لشکر16 زرهی قزوین اعزام...

اسکورت-3

جناب فرمانده! «طرح ذوالفقار» خیلی کلی­یه. پیوست­ام نداره. فرمودن که یگانها، دستورالعملها رو تکمیل کنن. - زحمتش گردن خودته اولادی....