عمليات ظفرمند مرواريد (شمشیر 3)(انتشار مجدد)
نام عمليات: مرواريد (شمشير 3) قرارگاه هدايت كننده: قرارگاه مقدم نيروي دريايي آجا با عنوان نيروي رزمي 421 مستقر در بندر بوشهر زمان آغاز عمليات: ششم آذرماه 1359 زمان خاتمه عمليات: دهم آذرماه 1359 منطقه عمليات: شمال خليج فارس در منطقهاي به وسعت 000/20 كيلومتر مربع

هدف از اجراي عمليات:

– تكميل عمليات اشكان (شمشير1) و شهيد صفري (شمشير 2) جهت انهدام كامل سكوي البكر

– انهدام نيروي دريايي دشمن

– محروم نمودن دشمن از صادرات نفت

– كسب و حفظ سيادت دريايي ج.ا.ا در خليج فارس

يگان‌هاي شركت كننده در عمليات:

– ناوگروه ناوچه‌هاي موشك‌انداز شامل ناوچه‌هاي پيكان، جوشن و گرز

– يدك‌كش دلير

– اسكادران بالگردهاي AB-212

– اسكادران بالگردهاي SH-3D

– تيم عمليات ويژه

– پايگاه ششم شكاري بوشهر در پوشش و پشتيباني هوايي عمليات

مراحل عمليات:

مرحله يكم؛ طرحريزي عمليات شامل:

– تهيه برآوردهاي عملياتي، اطلاعاتي، لجستيكي و پرسنلي

– تهيه طرح عملياتي مرواريد در چارچوب طرح عملياتي ذوالفقار

– انتخاب افراد عمل كننده و سازماندهي تيم عمليات ويژه

– انتخاب يگان‌هاي شناور و پروازي و آماده نمودن آن‌ها

– انجام هماهنگي بين تيم عمليات ويژه و يگان‌هاي شناور و پروازي عمل كننده

– انجام هماهنگي لازم بين نيروي رزمي 421 و پايگاه ششم شكاري براي پوشش و پشتيباني هوايي عمليات

– انجام پروازهاي شناسايي تكميلي و تكميل طرح عملياتي مرواريد

مرحله‌ي دوم؛ بارگيري و سوار شدن شامل:

– انتقال سلاح، تجهيزات و مهمات مورد نياز تاخت اوليه به هوادريا، با رعايت كامل اصول حفاظتي

– انتقال تجهيزات، مهمات و آمادهاي مورد نياز تثبيت هدف به بندرگاه، با رعايت كامل اصول حفاظتي

– بارگيري تجهيزات، مهمات و آمادها در يدك‌كش دلير

– بارگيري و سوار شدن در بالگردهاي شركت كننده در عمليات

مرحله‌ي سوم؛ حركت به منطقه‌ي هدف شامل:

– حركت دريابرد يدك‌كش دلير به لنگرگاه خارك مطابق طرح زمان‌بندي عمليات

– حركت دريابرد يدك‌كش دلير به سكوي نوروز مطابق طرح زمان‌بندي عمليات

– حركت دريابرد يدك‌كش دلير از سكوي نوروز به سكوي البكر مطابق طرح زمان‌بندي عمليات

– حركت سينه‌مال بالگردهاي AB-212  و SH-3D به منطقه‌ي هدف مطابق طرح زمان‌بندي

– گسترش بالگردها روي هدف به منظور انجام واكنش سريع نيروي عمل كننده

– حركت و گسترش ناوگروه ناوچه‌هاي موشك‌انداز در منطقه‌ي هدف براي پشتيباني تيم عمليات ويژه

مرحله‌ي چهارم؛ تخليه و پياده شدن روي هدف شامل:

– تقرب بالگرد حامل عنصر واكنش سريع به ميانه سكو

– پرواز ثابت (هاور) بالگرد و پرش نفرات عنصر واكنش سريع بر روي سكو

– تقرب بالگرد حامل عنصر پشتيبان به ميانه سكو

– پرواز ثابت (هاور) بالگرد و پرش نفرات عنصر پشتيبان و پياده نمودن تجهيزات سبك

– پروازهاي گشت بالگرد SH در حوالي سكو به منظور ديدباني و مراقبت از صحنه عمليات

– آرايش بالگردها، تحت كنترل فرمانده اسكادران براي بازگشت

– بازگشت بالگردها به پايگاه اعزام كننده

– حفظ آمادگي كليه يگان‌ها براي انجام واكنش‌هاي غير مترقبه

مرحله‌ي پنجم؛ تصرف سر پل شامل:

– انتخاب منطقه‌ي مياني سكو مطابق تدبير عملياتي فرمانده به منظور جداسازي نيروهاي دشمن مستقر در سكو

– انتخاب جان‌پناه‌هاي اوليه با استفاده از لوله‌هاي قطور سكو

– تقسيم تيم واكنش سريع به دو بخش شمالي و جنوبي سكو

– انجام تازش و توسعه‌ي اوليه سرپل با اجراي آتش پر حجم و رعب‌آور

– به اسارت درآوردن فرمانده سكو در تازش اوليه

– تخليه اطلاعاتي فرمانده سكو و اتخاذ وضعيت متناسب با توان موجود دشمن

مرحله‌ي ششم؛ توسعه‌ي سرپل و تثبيت هدف شامل:

– الحاق ناوچه قهرمان پيكان به قسمت جنوبي سكو و به عهده گرفتن تأمين قسمت جنوبي سكو

– تمركز قدرت آتش تيم عمليات ويژه به قسمت شمالي سكو

– اجراي آتش‌هاي خرد كننده براي شكستن مقاومت دشمن

– پرتاب مستمر نارنجك‌هاي ضد غواص به زير پايه‌هاي سكو

– پيشروي تيم عمليات ويژه با آتش و حركت براي پاك‌سازي سكو

– تسليم نيروهاي‌ رده يكم مقاومت سكو و به اسارت درآمدن 9 نفر و كشته شدن يك نفر از آنان

– توقف عمليات پاك‌سازي سكو بواسطه‌ي تاريكي شب براي ادامه پاك‌سازي در روشنايي روز بعد

– برقراري پست‌‌هاي مراقبت و تأمين در نقاط مختلف سكو

– استقرار سامانه باسيم بين پست‌هاي تأمين و برقراري ارتباط بين آن‌ها

– به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس ج.ا.ا بر بلندترين دكل سكو

– انتقال اسرا به ناوچه قهرمان پيكان و دريافت برخي اقلام آمادي

مرحله‌ي هفتم؛ نبردهاي سطحي و هوايي در دريا شامل:

062130 آذرماه- ظاهر شدن دو هدف سطحي در صفحه رادار ناوچه قهرمان پيكان

062131 آذرماه-جدا شدن ناوچه از سكو و درگير شدن آن با هدف‌هاي كشف شده

062214 آذرماه- گشوده شدن آتش ناوچه دشمن بر عليه ناوچه پيكان

062233 آذرماه- انهدام يك فروند از ناوچه‌هاي دشمن و متواري شدن يك فروند ديگر به طرف خور عبدا…

070055 آذرماه- يك هدف سطحي با فاصله 12 مايل از سمت خور عبدا… گزارش مي‌شود.

070055 آذرماه- ناوچه پيكان هدف مذكور را پلات نموده و به عنوان هدف C نامگذاري مي‌كند ولي براي صرفه‌جويي در مهمات فعلاً با آن درگير نمي‌شود.

070555 آذرماه- هدف C و يك هدف ديگر به رنگ سفيد از سكوي العميه جدا شده و بطرف سكوي البكر عزميت مي‌نمايد.

070625 آذرماه- ناوچه پيكان با هدف C و هدف سفيد رنگ درگير شده و هر دو را هدف آتش توپ 76م‌م قرار مي‌دهد و با انجام مانورهاي مناسب اجازه‌ي آتش مؤثر به دشمن نمي‌دهد.

070635 آذرماه- يك فروند موشك سطح به سطح استيكس از طرف هدف C به طرف ناوچه پيكان پرتاب مي‌گردد كه با مانور به موقع پيكان موشك شليك شده در نزديكي ناوچه به پايه سكو اصابت نموده و در اثر موج انفجار يك نفر از پرسنل پيكان مجروح مي‌گردد.

070640 آذرماه- تيم عمليات ويژه با اجراي آتش‌هاي انبوه اقدام به پاك‌سازي بقيه سكو مي‌نمايد كه در اين پاك‌سازي با انبوه تجهيزات زرهي و مخابراتي رها شده مواجه مي‌شود.

070655 آذرماه- هدف C از صحنه نبرد مي‌گريزد و ناوچه پيكان با هدف دوم درگير و آن را مورد اصابت توپخانه خود قرار مي‌دهد.

070655 آذرماه- ناوچه پيكان با تعدد هدف‌هاي سطحي و تهديدات هوايي تقاضاي پشتيباني هوايي از نيروي رزمي 421 مي‌نمايد.

070655 آذرماه- دو فروند هواپيماي دشمن دست به حمله ناگهاني عليه ناوچه پيكان مي‌زنند كه يكي از آنها در ساعت 0705 مورد اصابت موشك سام هفت مستقر در پيكان قرار گرفته و منهدم مي‌گردد و ديگري از صحنه مي‌گريزد.

070711 آذرماه- از سوي نيروي رزمي 421 آخرين نقطه‌ي هدف C از ناوچه پيكان سؤال مي‌گردد.

070712 آذرماه- ناوچه موشك‌انداز جوشن به همراه 14 نفر از تكاوران زبده در بويه اروند اعلام آمادگي مداخله در صحنه عمليات را مي‌نمايد.

070712 آذرماه- ناوچه قهرمان پيكان به دليل خطرناك بودن صحنه از نيروي رزمي مي‌خواهد كه ناوچه جوشن از بويه جدا نشود و درخواست پشتيباني هوايي مي‌نمايد.

070722 آذرماه- ناوچه پيكان دو هدف مهاجم هوايي كه در حال نزديك شدن به ناوچه هستند را گزارش مي‌كند.

070730 آذرماه- ناوچه قهرمان پيكان هدف سطحي با احتساب هدف C را در صحنه رادار خود مشاهده‌ مي‌نمايد و در پاسخ نيروي رزمي مبني بر فرار تاكتيكي مي‌گويد: «ما همين جا هستيم و اصلاً از جايمان تكان نمي‌خوريم و با هر پنج هدف درگير مي‌شويم.»

070740 آذرماه- نوع هدف‌هاي سطحي ناوچه‌هاي موشك‌انداز، اوزا تشخيص داده مي‌شود و موقعيت هر يك از آنها به نيروي رزمي گزارش داده مي‌گردد.

070755 آذرماه- مطابق گزارش رادار بوشهر به ناوچه پيكان اطلاع داده مي‌شود كه چند فروند هواپيما از سمت ام القصر با ارتفاع پايين به طرف صحنه عمليات مي‌آيند.

070837 آذرماه- ناوچه پيكان با يك فروند هواپيماي مهاجم درگير مي‌شود.

070840 آذرماه- يك فروند موشك استيكس به طرف ناوچه پرتاب مي‌شود كه در سمت چپ ناوچه به پلات فرم مركزي سكوي البكر اصابت مي‌نمايد.

070835 آذرماه- در موقعيت 8 مايلي غرب العميه يك فروند ناوچه موشك‌انداز و يك فروند ناو مين روب دشمن بوسيله‌ي تيزپروازان نيروي هوايي هدف قرار مي‌گيرند.

070840 آذرماه- دو فروند هواپيماي F4E بنا به درخواست ناوچه پيكان به منطقه عزيمت و در كنترل عملياتي ناوچه قرار مي‌گيرند.

070900 آذرماه- يك فروند از ناوچه‌هاي تندرو دشمن هدف موشك‌ هوا به سطح تيز پروازان نيروي هوايي قرار مي‌‌گيرد و غرق مي‌گردد.

070910 آذرماه- يك هدف سطحي به عنوان هدف تيره رنگ توسط موشك هوا به سطح هواپيماهاي نهاجا مورد اصابت قرار مي‌گيرد و غرق مي‌گردد.

071045 آذرماه- يك فروند F4E با چهار موشك هوا به سطح پش از گشت در منطقه و عدم برخورد با هدفي به پايگاه مربوطه مراجعت مي‌نمايد.

071136 آذرماه- هواپيماهاي شكاري با هدايت ناوچه پيكان يك فروند ناوچه موشك‌انداز اوزا2 و دو فروند ناوچه تندرو را در سمت 292 و فاصله 15 مايلي از جنوب سكوي البكر منهدم مي‌نمايد.

071138 آذرماه- از ساعت 0814 الي 1136 جمعاً 10 سورتي هواپيما در كنترل عملياتي ناوچه قهرمان پيكان قرار گرفت و با هدايت افسر ناظر مقدم هوايي مستقر در ناوچه تعداد 6 هدف سطحي دشمن منهدم گرديدند.

071204 آذرماه- كليه هدف‌هاي سطحي كه توسط ناوچه پيكان شناسايي گرديده بود بوسيله جنگنده‌هاي قهرمان نيروي هوايي يكي پس از ديگري با هدايت دقيق عملياتي ناوچه پيكان منهدم و غرق گرديدند.

071204 آذرماه- دستور فرمانده نيروي رزمي 421 در مورد ترك منطقه پس از سوار نمودن تيم عمليات ويژه از روي سكوي البكر به پيكان و جوشن ابلاغ مي‌گردد.

071214 آذرماه- مجدداً به پيكان دستور داده شد كه پس از سوار كردن نفرات تيم عمليات ويژه مستقر در سكوي البكر منطقه را ترك نمايد.

071218 آذرماه- امن بودن منطقه از سوي نهاجا و نيروي رزمي 421 به ناوچه پيكان اعلام گرديد.

071229 آذرماه- پيكان پس از سوار نمودن تيم عمليات ويژه و بارگيري غنايم جنگي از سكو جدا شده و به طرف چاه‌هاي نوروز حركت مي‌نمايد.

071238 آذرماه- پيام پيام تحقق اهداف عمليات فراتر از هدف‌‌هاي پيش بيني شده و موفقيت ناوچه پيكان به ناوچه پيكان و ساير يگان‌ها ابلاغ مي‌گردد و نيروي رزمي خواستار ساعت ورود (ETA) ناوچه پيكان مي‌گردد.

071240 آذرماه- ناوچه قهرمان پيكان ساعت ورود (ETA) خود را 1730 گزارش مي‌دهد. (پيكان مي‌گويد ETA 1730 انشاا…)

071247 آذرماه- پيگان گزارش مي‌دهد «ما را زدند»

071248 آذرماه- پيكان پيام مي‌دهد كه مورد حمله موشك قرار گرفتيم، تحرك نداريم.

071252 آذرماه- آخرين پيام ناوچه قهرمان پيكان حاكي از پرتاب موشك‌هاي متوالي به سمت آن و درخواست كمك و اينكه شهيد و زخمي داريم به قرارگاه مقدم نيروي دريايي مستقر در بوشهر مخابره مي‌گردد.

071252 آذرماه- با اعلام مبدأِ تجسس و نجات (مركز ديتوم) آغاز عمليات تجسس و نجات پرسنل ناوچه قهرمان پيكان و اعضاي تيم عمليات ويژه صادر مي‌گردد.

– عمليات تجسس و نجات از ساعت 071252 آذرماه تا ساعت 101800 آذرماه (10/9/59) با حضور بالگردهاي هوادريا و پوشش و پشتيباني هوايي تيزپروازان نيروي هوايي قهرمان كشورمان انجام پذيرفت كه در اين عمليات تعداد 16 نفر از قهرمانان اين نبرد بزرگ به همراه پيكر مطهر دو شهيد و همچنين 26 نفر اسير و دو جسد دشمن در منطقه‌ي شرق البكر از آب گرفته شد.

– عمليات تجسس و نجات پس از انجام گشت‌هاي بادبزني هوايي همراه با درگيري‌هاي هوايي و سطحي در ساعت 1800 مورخه 10/9/59 بنا به دستور خاتمه يافت و پيكر بقيه‌ي شهدا و مفقودالاثرها به آب‌هاي نيلگون خليج هميشه فارس سپرده شد تا خون پاكشان همواره نگهبان حرّيت و پايداري سرزمين ديرپاي مقدس جمهوري اسلامي ايران باشد.

 نتايج عمليات:

– انهدام هسته‌ي اصلي نيروي دريايي عراق

– كسب سيادت دريايي ج.ا.ا در خليج فارس و محبوس شدن باقيمانده نيروي دريايي دشمن در بندر ام‌القصر

– قطع كامل صادرات نفت عراق

– وارد آمدن خسارات سنگين به تأسيسات اسكله‌هاي البكر و العميه

– قطع خطوط مواصلاتي دريايي عراق

– تأمين خطوط مواصلاتي خودي و باز نگه داشتن مسير تردد كشتيراني به بندر امام (ره)

– كسب اولين پيروزي لشكريان اسلام و تخريب روحيه‌ي آفندي دشمن

– بازتاب رسانه‌اي اولين موفقيت ايران در رسانه‌هاي خارجي و تقويت روحيه رزمندگان اسلام

خسارات و تلفات دشمن

– انهدام تعداد 7 فروند ناوچه موشك‌انداز نوع اوزا

– انهدام يك فروند ناو مين‌روب

– انهدام يك فروند ناو نيرو بر

– انهدام 3 فروند لندينگ كرافت

– انهدام 3 فروند يگان شناور متفرقه

– سرنگوني 11 فروند هواپيماي جنگنده دشمن

– به غنيمت گرفتن مقادير قابل ملاحظه‌اي سلاح‌هاي سبك، موشك‌هاي دوش پرتاب و دستگاه‌هاي مخابراتي

– به اسارت درآوردن تعداد 26تن از نيروهاي دشمن

– كشته و مجروح شدن بيش از 600 تن از نيروهاي دشمن

 

 

2 دیدگاه کاراکتر باقی مانده

 • رضاخادم الحسینی

  1623056027

  درودوهزاران درودبه رزمندگان ارتش علی الخصوص قهرمانان نیروی دریایی وهوایی درعملیات مرواریدوناوچه جاودانه پیکان وشهیدهمتی وسایرشهدای عملیات مروارید

  پاسخ

  • sarhang sajadi

   1628057127

   درود خدا بر شما و سپاس از اظهار لطف و محبتتان به مدافعین میهن اسلامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران. پاینده باشید.

   پاسخ