روزنمای شهدای ارتش -104

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

جنگ ایران و عراق از منظرفرماندهان بعثی

سرهنگ2 جنگ نوین علیرضا محمدی[1] - مقدمه: تاریخ همواره از علاقهمندیهای من بوده است، علیالخصوص تاریخ معاصر ایران. بنابراین یافتن...

هوانیروز و عملیات بزرگ فاو – بخش هفدهم

با تهدیدها و بمباران هواپیماهای دشمن مجبور شدیم از قرارگاه عقاب به دارخوین عقبنشینی کنیم و ازآنجا پشتیبانی فاو را...

هوانیروز و حماسه بزرگ خیبر- بخش هفدهم

تعقیب و نجات راوی: سرهنگ خلبان حید پاک­نژاد اواخر سال 1362 با یک تیم جهت عملیات خیبر به اهواز اعزام...

توپخانه دوربرد-24

در ساعت 12:00 مورخه 31/2/60 هدفهای مورد نظر؛ شامل ارتفاعات اللهاکبر و غرب سوسنگرد به تصرف نیروهای ایرانی در آمد...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-301 بخش دوم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان...