گزارش تصویری از جلسه شورای سیاست گذاری هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی در روز یکشنبه مورخه 1399/8/25

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اجرای آموزش معارف جنگ در پادگان آموزشی شهید سرلشکر ابوالفضل شبان پرندک

در راستای انتقال ارزش ها و تجربیات دوران دفاع مقدس و نیز آشنایی نسل جوان کشور با تاریخ این دوران...

روزنمای شهدای ارتش -100

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

هوانیروز و عملیات بزرگ فاو – بخش سیزدهم

ب - تجربه خلبانان هوانیروز تجارب گران بهایی در ایام ۸ سال دفاع مقدس کسب کردند که این تجارب در...

هوانیروز و حماسه بزرگ خیبر- بخش سیزدهم

نیمهشب چهارمین روز عملیات خیبر بود. تازه از پرواز بازگشته و در سوله مشغول استراحت بودیم که به سراغمان آمدند...

توپخانه دوربرد-20

بعد از یک ربع ساعت ستوان عسگری دیدبان آتشبار یکم به بیرون سنگر رفت و به خودروهای جیپ نزدیک شد...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-298 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان...