تقویم شهدای ارتش – 34

شهید روز، رحمت تجری امروز 24 آبان ماه سالروز ولادت 37 نفر از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد،...

روزنمای شهدای ارتش -98

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

هوانیروز و عملیات بزرگ فاو – بخش یازدهم

خاطرات سرهنگ خلبان اژدر نظری با فتح فاو بهوسیلهی نیروهای ایران، عراق از طریق جزیره بوبیان کویت و خورعبدالله از...

هوانیروز و حماسه بزرگ خیبر- بخش یازدهم

بزنید! بزنید! راوی: استواریکم عباسعلی دیانی -((بزنید! بزنید!..)) نیروهای پدافند گیج شده بودند. با سروصدای عدهای از نیروها انگشت به...

توپخانه دوربرد-18

روز سهشنبه 29/2/60 منطقه آرام بود، برای حمله به ارتفاعات اللهاکبر و بیرون راندن دشمن به لحظات پایانی نزدیک میشدیم...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-296 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان...