روایت پایداری – امیر سرتیپ ناصر آراسته – قسمت سوم

سخنان امیر سرتیپ ناصر آراسته در برنامه روایت پایداری در مورد دفاع مقدس لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید...

روزنمای شهدای ارتش -92

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

هوانیروز و عملیات بزرگ فاو – بخش پنجم

افسران رابط یکی از مشکل­ترین وظایف را در مأموریتهای جنگی هوانیروز، افسران رابط به عهده داشتند. این افراد که با...

هوانیروز و حماسه بزرگ خیبر- بخش پنجم

اطلاعیه در رابطهی با عملیات تحسینبرانگیز خیبر، اطلاعیههای بسیاری از طریق قرارگاهها، سرفرماندهی نیروها و خبرگزاریهای مختلف و متعدد صادر...

توپخانه دوربرد-12

حوادث و اتفاقات یکم الی دوازدهم اردیبهشتماه 1360 بازدید جناب سرهنگ نیاکی فرمانده لشکر92 زرهی از گردان388 توپخانه صبح روز...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل پنجم: جهاد خودکفایی ارتش-289 بخش یکم: بهکارگیری استعداد جوشنده و باایمان...