ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-285 بخش سوم: وحدت، همکاری و انسجام
  1. – دفاع در میدان­های افتخار و شرف از اسلام و انقلاب:

امروز باید ارتش خود بیش از هر عامل دیگر و هر دستگاه دیگر مراقب باشد تا کسانی نخواهند آبروی ارتش نوین و انقلابی ما را ببرند. اما نیروهای مسلح دیگر، سپاه میوه انقلاب است. در کنار ارتش، به ارتش روحیه انقلابی داد و آموزش نظامی و انضباط را گرفت. هم به ارتش استفاده رساند و هم از ارتش استفاده برد.ارتش جمهوری اسلامی در جبهه­های جنگ و میدان­های افتخار و شرف، از اسلام و انقلاب دفاع و مبارزه کرد. ارتش و سپاه جمهوری اسلامی باهم دشمن را کوبیدند، باهم جام شهادت را سر کشیدند و خون ارتشیان و سپاهیان در میدان­های جنگ به هم آمیخت. وحدت و انسجام نیروهای نظامی ما امروز یک موهبت الهی است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده