ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-264 بخش دوم: تلاش مخلصانه
  1. – خوب عمل کردن لشکر16 زرهی:

من این لشکر (لشکر16 زرهی قزوین) را در عملیات کرخه نور و در جبهه­های جنگ شناختم. شما بدانید تا امروز خوب عمل کرده­اید، ولی تا پایان راه، ره زیادی دارید. نیروهای مسلح باید خودشان را با آموزش و وحدت و همکاری و تجربه عمیق بسازند.

برادران ارتشی و سپاهی با همه امکانات موجودی که در دست دارند، در بهترین شکل باید بجنگند و آنچه را که دارند نگه‌دارند و به جهاد خودکفایی اهمیت بدهند و به آموزش­های نظامی، فکری و سیاسی اهمیت دهند.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، ۱۳۹۶، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده