روزنمای شهدای ارتش -67

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

زیارت با دستان خالی-11

شب از آسایشگاه سربازان داد زدند، گفتند برنامه منافقین را بگیرید ببینید چی میگویند، تلویزیون را روشن کردیم دیدیم فحش...

روزگاری که بر ما گذشت – بخش هفتم

اشاره: در بخش ششم این گفتوگو امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی از تشکیل ((خط دفاعی پیوسته)) گفت و اینکه از...

جایگاه و نقش نیروهای آمادی در پیشبرد اهداف جنگ – بخش چهارم

اشاره: در بخش سوم از این گفتوگو، امیرمحمد مقدس برهان به دو نکته مهم اشاره کرد؛ نکتهی اول اینکه اگر...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-264 بخش دوم: تلاش مخلصانه...

نبردهای هوایی ایران (77)

ب ـ فرایند حمله به نفتکش‏ها و تأسیسات اقتصادی (2) به این ترتیب، پس از عملیات «خیبر» و تصرف جزایر...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (50)

صبح زود برای نماز برخاستم. بعد از نماز، قدری اطراف دستشویی را تمیز کردم و منتظر ماندم تا در را...

تقویم شهدای ارتش – 29

شهید روز، ذکریا سالک جهانی امروز 23 شهریور ماه سالروز ولادت 40 نفر از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران می...

روزنمای شهدای ارتش -66

لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

زیارت با دستان خالی-10

پذیرش قطعنامه598 روز دوشنبه 27 تیر 1367 یک روز فراموش ناشدنی برای تمام اسرای ایرانی در عراق بود. ظهر بود،...

روزگاری که بر ما گذشت – بخش ششم

اشاره: در بخش پنجم این گفتوگو، امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی به نکتهای در خصوص مقاومت 34 روزه در خرمشهر...

جایگاه و نقش نیروهای آمادی در پیشبرد اهداف جنگ – بخش سوم

اشاره: امیر برهان، در بخش دوم از این گفتوگو برای نشان دادن اهمیت مفهوم لجستیک به بیان خاطرهای که در...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل چهار: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-263 بخش دوم: تلاش مخلصانه...

نبردهای هوایی ایران (76)

ب ـ فرایند حمله به نفتکش‏ها و تأسیسات اقتصادی حمله به زیرساخت‏های صنعتی و منابع و مراکز اقتصادی در دوران...

جهنم تکریت؛ خاطرات سرهنگ آزاده مجتبی جعفری (49)

دقیقاً معلوم نیست که عراقیها بر مبنای چه احساسی، یک روحانینمای درباری را به اردوگاه آوردند. شاید مراجعه بچهها به...