دیدار تعدادی از مسئولین آموزش و اساتید هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی با فرماندهی محترم نزاجا
دیدار تعدادی از مسئولین آموزش و اساتید هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی با فرماندهی محترم نزاجا در مورخه 1399/5/25 در محل ستاد نزاجا
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده