سرپل ها و نقش تعیین کننده آنها در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر سرپل کرخه)
چکیده در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، موضوعاتی تاکتیکی وجود دارد که نقشی تعیینکننده و راهبردی در سرنوشت جنگ ایفا نمودهاند. یکی از این موضوعات، سرپلها هستند که در طول جنگ، چندین بار توسط طرفین مورد بهرهبرداری عملیاتی قرارگرفتهاند. نحوه بهرهگیری از سرپلها و رعایت اصول و قواعد سرپلگیری در عملیاتهای مختلف تأثیر بسزایی در پیروزی و یا شکست عملیاتها داشته است؛ به گونهای که میتوان گفت: سرنوشت این عملیاتها نیز به نوبه خود نقش تعیینکنندهای در سرنوشت نهایی جنگ ایفا نمودهاند.

به طور کلی مهم‌ترین سرپل‌هایی که در طول جنگ ایران و عراق می‌تواند موردبررسی قرار بگیرند، عبارتند از: سرپل نیروهای خودی در غرب رودخانه کرخه در روزهای آغازین جنگ، سرپل شرق کارون که در روزهای اولیه جنگ توسط نیروهای عراقی در شرق کارون گرفته شد، سرپل گرفته شده توسط نیروهای خودی در غرب رودخانه کارون برای اجرای عملیات بیت‌المقدس در سال 1361 و سرپل نیروهای خودی ‌در غرب اروندرود در شبه جزیره فاو در جریان عملیات والفجر8 در سال 1364.

این مقاله در نظر دارد سرپل نیروهای خودی در غرب رودخانه کرخه در روزهای آغازین جنگ را مورد بررسی قرار داده و ضمن تحقیق درباره چگونگی گرفتن سرپل، به چگونگی حفظ و نگهداری آن، معرفی نیروهایی که در این مأموریت شرکت داشتند و در نهایت به تأثیر راهبردی موفقیت این مأموریت در سرنوشت نهایی جنگ بپردازد.

 

برای مطالعه ادامه مقاله لطفا اینجا را کلیک نمایید.

 

منبع: سرپل ها و نقش تعیین کننده آنها در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر سرپل کرخه)، سرهنگ ستاد علی سجادی انصاری

انتهای مطلب


 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده