ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-223 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

     31-کارایی ارتشو نقش عظیم آن در ماجراهای جنگ تحمیلی:

کارایی ارتش، نشان داده شد. ارتش در دوران جنگ تحمیلی نشان داد که رکن رکینی برای دفاع از مرزها و استقلال کشور است. شهدای ارتش، ماجراهای جنگ تحمیلی، حضور نیروهای مختلف ارتش در عرصه جنگ نیروی هوایی یک­طور، نیروی زمینی یک­طور، نیروی دریایی یک­طور و نقش عظیم این­ها در طول این مدت در دفاع از مرزها، که نمی­گویم هیچ انسان باانصاف؛ حتی انسانی که چشم دارد و نگاه می­کند، نمی­تواند منکر این نقش عظیم شود، شاهد این نکته است. در این سه جهت، بازسازی و حرکت کنید. هرکاری می­خواهید بکنید، این سه رکن اصلی را درحرکت خودتان در نظر داشته باشید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده