ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-221 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال

       1- همراه کردن دانش و تخصص:

این نیرو دانش و تخصص را با روشن­بینی و آگاهی و احساس تکلیف دینی و جرئت اقدام همراه کرد. ما این را در طول جنگ دیدیم. قبل از شروع رسمی جنگ هم دیدیم. بعد از خاتمه جنگ هم، تا امروز مشاهده کردیم. در این نیرو علم هست؛ تلاش مؤمنانه و خالصانه هست؛ آگاهی و نگرش صحیح به زمان و شناخت جریان­های زندگی و سیاست هم هست. اینها خصوصیات خوبی است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده