ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-179 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری - - شجاعت و فداکاری و شرف و بزرگواری:

آنچه ما از نیروی هوایی دیدیم، شجاعت و فداکاری و شرف و بزرگواری و پیشرفت در هدف‌ها و آرمان‌ها و حضور در میدان‌های خطر بود که همه این‌ها باارزش است. این ارزش‌ها را حفظ کنید و بر آن‌ها بیفزایید و در درجه اول برای خودتان و ارتش جمهوری اسلامی ایران و برای نظام جمهوری اسلامی، سربلندی و افتخار را روزافزون کنید. بدانید که خدا با شماست و به شما کمک می‌کند و رحمت و تفضل الهی هم شامل حال شما خواهد بود.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده