ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-178 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری - - پیشرفت روحیه نظامیگری و انگیزه فداکاری:

ارتش غیور و سلحشور و سربلند در طول پنج سال بعد از انقلاب هم ازنظر کارایی رزمی هم ازنظر روحیه نظامی‌گری و انگیزه فداکاری، به پیشرفت‌های بزرگی نائل شده است. این پیشرفت در همه قسمت‌ها معلول یک عامل است و آن، گرایش به اسلام عزیز و قرآن آمادگی برای فداکاری در خطی و جهتی که قرآن و اسلام برای نیروهای مسلح معین و ترسیم کرده است، می‌باشد

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده