ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-174 بخش چهارم: دارای روحیه وفاداری و فداکاری 1- آماده فداکاری و درنتیجه تلاشهای فراوان در جبهه های خوزستان:

یک قشر بزرگی در ارتش جنگ را به‌عنوان یک وظیفه اسلامی و ملی تلقی می‌کنند و آماده فداکاری هستند. در جبهه‌های خوزستان شاهد تلاش‌های فراوانی از این برادران هستیم و این در سطوح مختلف ارتش مصداق دارد. به‌طورکلی این درگیری، این جنگ، روی روحیه نظامیان ما اثر مثبت داشته است و جنگ جدی را نتوانستند بیازمایند و این برای یک نظامی بسیار مهم است. یک نظم جنگ واقعی را نتوانستند ببینند. ثانیان فداکاری را به‌صورت جدی هم در خود و هم در عناصر غیرنظامی مانند سپاه و داوطلبین غیرنظامی آزمودند و این آزمایش فداکاری، فداکاری را زیاد می‌کند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده