دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (39)
عملیات آفندی تیپ1 لشکر88 زرهی (ظفر6) در منطقه عمومی مریوان (کانی شایان) 1. وضعیت: به وضعیت کلی در عملیات محدود «ظفر6» مراجعه شود. 2. شروع عملیات: ساعت 2100 مورخ 4/8/1364. پایان عملیات ساعت 0100 مورخ 5/8/1364. مدت 4 ساعت.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: تیپ1 لشکر88 زرهی.

4. منطقه عملیات: کانی شایان (مریوان).

5. یگان‌های خودی: گردان196 مکانیزه تیپ1 لشکر88 زرهی.

6. یگان‌های دشمن: عناصری از تیپ105 پیاده لشکر64 و توپخانه صحرایی.

7. مأموریت: گردان196 مکانیزه تیپ1 ضمن پدافند در منطقه محوله، مأموریت دارد در 2100 مورخ 1364/8/4 به منظور انهدام دشمن در کانی شایان مخ 7843 گشتی رزمی (تک محدود) اعزام نماید.

8. نتیجه

الف) عملیاتی: سلحشوران و رزمندگان پرتوان و پرقدرت اسلام توانستند در ساعت مقرر، با عبور از سیم خاردار و موانع و کانال‌های متعدد، به مواضع دشمن یورش برده و تلفات و ضایعات شدیدی را به دشمن وارد آورند.

ب) تلفات دشمن: کشته شدن بیش از 30 نفر، زخمی شدن بیش از 100 نفر.

ج) ضایعات دشمن: انهدام چندین سنگر دیدبانی و اجتماعی، انهدام 3 قبضه تیربار دوشکا به همراه سنگرهای آن، انهدام 4 قبضه خمپاره‌انداز82م‌م.

د) غنائم: 5 قبضه تفنگ کلاشینکف، یک دستگاه بی‌سیم به غنیمت نیروهای خودی درآمد.

عملیات آفندی تیپ1 لشکر88 زرهی در منطقه کانی‌شایان (مریوان ـ پنجوین)

 

عملیات آفندی تیپ1 لشکر88 زرهی (ظفر2 و 3)  در منطقه عمومی مریوان (بانی بنوک و دره میانه)

1. وضعیت:به وضعیت کلی در عملیات محدود «ظفر6» مراجعه شود.

2. شروع عملیات: ساعت 2100 مورخ 1364/8/15. پایان عملیات ساعت 0530 مورخ 1364/8/16. مدت 5/8 ساعت.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: تیپ1 لشکر88 زرهی.

4. منطقه عملیات: محور مکل ـ دره میانه ـ بانی بنوک در منطقه عمومی میروان ـ پنجوین عراق.

5. یگان‌های خودی: گردان156 پیاده تیپ1 لشکر88 زرهی، گردان196 تیپ1 لشکر88 زرهی.

6. یگان‌های دشمن: عناصری از تیپ433 پیاده و یک گردان کماندویی از تیپ ابن الزیاد.

7. مأموریت: تیپ1 لشکر88 زرهی ضمن پدافند در منطقه محوله، مأموریت دارد با دو گردان 156 و 196 بانی بنوک، معروف به دره میانه در ساعت 2100 مورخ 1364/8/15 به منظور انهدام دشمن در منطقه مریوان گشتی رزمی اجرا نماید.

8. نتیجه

الف) عملیاتی: سلحشوران و رزمندگان اسلام پس از عبور از میادین مین و سایر موانع و استحکامات دشمن، ضمن یورش به مواضع آنان یک پارک موتوری را به آتش کشیدند.

ب) تلفات دشمن: کشته و زخمی شدن بیش از 70 نفر.

ج) ضایعات دشمن: انهدام 4 قبضه خمپاره‌انداز 120م‌م و 82م‌م، 4 قبضه تیربار، یک قبضه آرپی‌جی7.

د) غنائم: دو قبضه سلاح انفرادی، یک دستگاه بی‌سیم.

عملیات آفندی تیپ1 لشکر88 زرهی در منطقه مریوان (بانی بنوک و دره میانه)

 

عملیات آفندی تیپ1 لشکر88 زرهی (ظفر6)  در منطقه عمومی مریوان (پنجوین)

1. وضعیت: به وضعیت کلی در عملیات محدود «ظفر6» مراجعه شود.

2. شروع عملیات: ساعت 0200 مورخ 1364/8/16. پایان عملیات ساعت 0500 مورخ 1364/8/16. مدت 3 ساعت.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: تیپ1 لشکر88 زرهی.

4. منطقه عملیات: محور روکان در منطقه عمومی مریوان.

5. یگان‌های خودی: گردان196 مکانیزه تیپ1 لشکر88 زرهی.

6. یگان‌های دشمن: عناصری از لشکر34 پیاده.

7. مأموریت: گردان196 مکانیزه ضمن پدافند در منطقه محوله، مأموریت دارد در 0200 مورخ 1364/8/16به منظور انهدام نیروهای دشمن در منطقه روکان گشتی رزمی (تک محدود) اجرا نماید.

8. نتیجه

الف) عملیاتی: سلحشوران و رزمندگان تیپ1 در این عملیات پس از عبور از موانع متعدد دشمن، موفق به ضربه زدن و وارد نمودن تلفات و ضایعات زیادی به نیروهای دشمن گردیدند.

ب) تلفات دشمن: کشته و زخمی شدن بیش از 40 نفر.

ج) ضایعات دشمن: انهدام تعداد 25 سنگر انفرادی، اجتماعی و دیدبانی، یک قبضه تیربار پدافند هوایی 5/14م‌م، انهدام 3 موضوع تیربار اجتماعی، انهدام چندین موضوع سلاح اجتماعی.

 

عملیات آفندی تیپ1 لشکر88 زرهی در منطقه عمومی مریوان (پنجوین)

 

عملیات آفندی تیپ3 لشکر88 زرهی(ظفر8)  در منطقه عمومی سومار (تپه سرخ)

1. وضعیت: به وضعیت کلی عملیاتی سومار در 22 فروردین 1365 مراجعه شود.

2. شروع عملیات: ساعت0001 مورخ 1364/7/03. پایان عملیات 0515 مورخ 1364/7/3. مدت 5/5 ساعت.

3. قرارگاه هدایت‌کننده عملیات: تیپ3 لشکر88 زرهی.

4. منطقه عملیات: تپه سرخ به مخ (5057).

5. یگان‌های خودی: گردان197، گردان قدس تیپ3 لشکر88 زرهی.

6. یگان‌های دشمن: عناصری از تیپ425 پیاده از لشکر22.

7. مأموریت: گردان197 مکانیزه ضمن پدافند در منطقه محوله، مأموریت دارد در 0001 مورخ 1364/7/3 به منظور انهدام دشمن در منطقه تپه سرخ (5057) تک محدود (گشتی رزمی) اجرا نماید.

8. نتیجه

الف) عملیاتی: سلحشوران و رزمندگان اسلام رأس ساعت مقرر با رمز «بسم الله الرحمن الرحیم، یا سرور شهیدان ادرکنی» به مواضع مزدوران بعثی یورش برده و پس از پنج ساعت رزم نزدیک، تعداد زیادی از نفرات دشمن را از بین برده و ضمن انهدام تعداد 13 سنگر انفرادی و اجتماعی، تعداد دو انبار مهمات را نیز به آتش کشیدند.

ب) تلفات دشمن: کشته و زخمی و مجروح شدن بیش از 70 نفر.

ج) ضایعات دشمن: انهدام دو انبار مهمات، چهار دستگاه تانک و دو دستگاه خودرو، سه عراده توپ، چهار قبضه خمپاره‌انداز.

عملیات آفندی تیپ3 لشکر88 زرهی در منطقه عمومی سومار (تپه‌سرخ)

 

منبع: دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان ، سرهنگ غلامحسین زرگر ، 1398، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده