عملیات فتح المبین از زبان اميرسرتيپ 2 خلبان غلام رضا صفائي نژاد (انتشار مجدد)
عمليات فتح المبين در شرايطي براي هوانيروز پيش آمد كه اين يكان در مقطعي از زمان خاص خود كه عمليات ها به صورت «بكاو و بكش» انجام مي شد، در جايگاه دومين عمليات نظام مند قرار گرفته بود.

عمليات فتح المبين در شرايطي براي هوانيروز پيش آمد كه اين يكان در مقطعي از زمان خاص خود كه عمليات ها به صورت «بكاو و بكش» انجام مي شد، در جايگاه دومين عمليات نظام مند قرار گرفته بود. 

در ابتداي جنگ، با توجه به پيشروي سريع دشمن بعثي و كمبود اطلاعات، خلبان ها و عناصر يكان هاي هوانيروز، به اجبار خودشان در مناطق عملياتي هدف ها را يافته و منهدم مي كردند. گاهي اسير هم مي گرفتند و مشكلاتي نيز براي خودشان پيش مي آوردند. 

پس از عمليات موفقيت آميز ثامن الائمه(ع) و همچنين طريق القدس، عمليات فتح المبين كه  منطقه اي در حدود نزديك به هزار كيلومترمربع را در برمي گرفت، يك عمليات حساب شده و برنامه ريزي شدة  نظام مند بود كه هوانيروز با توجه به توان بالا و به  كارگيري تجهيزاتش، در آن نقش مؤثر و مفيدي داشت. 

برابر دستورالعمل هاي ابلاغي، هوانيروز مي بايد حدود80 فروند از انواع بالگردهايش را در اين عمليات  به كار مي گرفت؛ اما در عمل شايد حضور اين بالگردها در منطقه، بيش از 110 فروند بود. گاه با  تعويض هايي كه انجام  مي گرفت، رقم به بالاي 120 يا 130 فروند هم  مي رسيد؛ اما حضور اسمي آنها 80  فروند بود. 

 ايـن عـمـليـات با داشتن جايگاه و شرايط خاص اجرايي، از  ويژگيهاي خاصي برخوردار بود. عمليات حساب شده و نظام مند بود و خلبان هاي هوانيروز هم مي بايد خودشان را با شرايط آن وفق  مي دادند. 

قرارگاه هاي تشكيل يافته در آن مقطع زماني، قرارگاه هاي «فجر، فتح، نصر و قدس» بودند كه طبعاً يكان هاي هوانيروز مي بايد از آنها پشتيباني مي كردند.

پشتيباني از قرارگاه نصر و قرارگاه قدس كه تلاش اصلي در آنجا متمركز شده بود، به گروه رزمي كرمان واگذار شد. براي تقويت اين يكان، يك گروه آتش از گروه پشتيباني اصفهان و تعدادي از اساتيد خلبان و بالگردهاي مركز آموزش هوانيروز، همچنين بالگردهاي شينوك گروه پشتيباني عمومي اصفهان، به اين گروه داده شد. بعد هم پشتيباني از قرارگاه فجر به گروه پشتيباني عمومي اصفهان واگذار گرديد. 

پشتيباني از قرارگاه فتح، به گروه رزمي مسجدسليمان كه درمنتها اليه ضلع جنوبي منطقة عمليات مستقر شده بود، واگذار گرديد. گروههاي پروازي به فراخور مكان و زمان عمليات، هر كدام جايگاه خاص شان را داشتند؛ ولي عقبة همة آنها، تا حدودي دزفول بود و تعدادي هم در مسجد سليمان مستقر بودند. بقية پرنده ها، به طور كامل در منطقة عملياتي پراكنده بودند و حتي با پيشرفت عمليات، نقاطي را در منطقة جلو به عنوان استقرار مقدم انتخاب مي كردند و عمليات را از همان جا پشتيباني و هدايت مي كردند. 

مأموريت ما در اين عمليات، به طور معمول مأموريت ذاتي هوانيروز، يعني پشتيباني از يكان هاي عمل كننده بود. گاه حين عمل، جنگ بالگرد با بالگرد هم پيش  مي آمد. در منطقة قرارگاه قدس، شاهد و ناظر يك مورد آن بوديم. دو فروند بالگرد عراقي، توسط خلبان هاي دلير و شجاع هوانيروز ساقط شدند.2 اين رويداد در حقيقت يك مورد خارج از مأموريت هاي ذاتي هوانيروز بود. چون خلبان بالگرد در جنگ، بايد هشيار باشد تا بتواند در كمترين زمان ممكن، بهترين عملكرد را در پشتيباني از نيروهاي عمل كننده در عمليات  داشته باشد. 

مأموريت هاي تعريف شدة هوانيروز، شناسايي، شناسايي با رزم، پشتيباني با آتش از يكان هاي زميني، جابه جايي نيرو، حمل مجروح، حمل بار و مهمات به خطوط مقدم جبهه است. همچنين برقراري ارتباط هوايي توسط بالگردهاي 206 كه ما علاوه بر  وظايفمان، مأموريت هاي خارج از محدوده هم زياد داشتيم. در مجموع، اين عمليات بسيار موفقيت آميز و از نظر  ارزشهاي نظامي، از رتبة نظامي بالايي برخوردار بودند. 

در اين عمليات، حدود 27500 گلولة توپ  بالگردهاي كبرا به مصرف رسيد. نزديك به 200 فروند موشك تاو3 براي انهدام  تانكها و ادوات زرهي شليك شد. حدود 11 فروند موشك ماوريك براي هدف هاي ويژه و 2250 فروند راكت نيز مورد استفاده خلبانان قرار گرفت. 

خلبانان هوانيروز در طي هفت روز اين عمليات، با بيش از 3500 نوبت پرواز در پشتيباني آتش، بيش از 4000 ساعت پرواز عملياتي انجام دادند. البته اين  فعاليت ها، توسط خلبانان، نيروهاي فني و مجموعة هوانيروز انجام شده و مربوط به يك گروه يا قشر خاصي نيست. 

اين عمليات از ويژگيهاي خاص نظام مند و تاكتيكي در  بهكارگيري  بالگردها برخوردار بود كه بسيار براي ما ارزش داشت؛ چرا كه توانستيم در عمل خودمان را با شرايط و فعل و انفعالات منطقه وفق دهيم. سوانحي هم داشتيم. چون شرايط منطقه و فعل و انفعالات بسيار شديد بود، اين اتفاقات رخ مي داد كه در شرايط جنگي طبيعي است. البته، با توجه به گستردگي منطقة عمليات و حجم زياد بالگردي كه استفاده شد، ادعا مي كنيم سانحه اي نداشتيم.  

حضور هوانيروز در اين عمليات، آثار برق آسايي ايجاد مي كرد. هر جا بالگردها حضور پيدا مي كردند، تغييرات هم به صورت مثبت، رخ  ميدادند. 

شبي يكي از  واحدهاي زميني ما به محاصره درآمد. صبح روز بعد، خلبان ها در منطقه حضور پيدا كردند و با آتش بهنگام، باعث شدند همان واحد، واحدي از ارتش عراق را اسير كند. اين اثر به حدي مثبت بود كه نيروهاي زميني، تمام نيروها و ادوات دشمن را با خود آورده بودند. نه تنها در اين عمليات، بلكه در  عملياتهاي بعدي هم، بارها شاهد و ناظر اين  صحنه ها بوديم. 

در اينجا بد نيست خاطره اي  از آن زمان را عـرض كـنم. البتـه خـاطرات كاركنـان هـوانيروز از لحظـة اول ـ همـان ثانيـة روشـن شـدن موتورهـا ـ   خاطره انگيز است و تا لحظـه اي كـه بـالگرد بـه زمـين برگـردد، اضـطراب وتشويش براي عناصر هوايي و زميني هوانيروز وجود دارد. 

زيبايي كار هوانيروز در اين عمليات زماني رخ داد كه در روزهاي آخر، عمليات  جا به جايي نيرو در پشتيباني از قرارگاه فتح داشتيم. اين نيروها از منطقة انديمشك و دو كوهه مي بايد با بالگردهاي شينوك به منتها اليه ضلع جنوبي جبهه و نقاط مختلف منتقل مي شدند. 

اينجا نياز است از پشتيباني  بي دريغ خلبانان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي هم تشكر كنم و به آنها خسته نباشيد بگويم. در منطقة عملياتي فتح المبين، واقعاً از خودشان  رشادتها نشان دادند. از جملة اين موارد، پشتيباني از بالگردهايي بود كه در سقف پايين پرواز مي كردند.  خلبانهاي نيروي هوايي  به عنوان پشتيبان هوايي،  بالگردها را از ارتفاع بالا حمايت  ميكردند. 

در  يك گروه پنج فروندي بالگرد شينوك به سمت منطقه در حال پرواز بوديم. مسئوليت اين ستون با رمز  «صفا»، به عهدة من بود. زمان اجراي عمليات ها ، هميشه يك فروند هواپيماي شكاري از ما پشتيباني مي كرد. چون آن روز فرمانده گروه پروازي بودم ، وظيفه داشتم با خلبان جنگندة نيروي هوايي ارتباط برقرار كنم و دستوراتش را به  گروه پروازي ام اطلاع دهم. 

نزديك منطقة قرارگاه فتح كه مي بايد نيرو پياده مي كرديم، صداي خلبان نيروي هوايي را شنيدم كه اعلام كرد: «همه روي زمين بنشينند.» پيام فقط همين بود. جملة اضافه اي نگفت. معلوم بود خطري در راه است. 

پيام را به  خلبانهاي ديگر اطلاع دادم و خواستم سريع روي زمين بنشينند. بالگردها سريع فرود آمدند. شايد هنوز آخرين فروند روي زمين ننشسته بود كه صداي انفجار بسيار مهيبي را شنيديم. بعضي از خلبان ها از بالگرد پياد شدند و به سمت نقطه انفجار رفتند. يكي از آنها سريع برگشت و گفت:  

ـ هواپيمايي كه در تعقيب ما بود، توسط جنگنده هاي نيروي هوايي هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.  

جسد سوخته و متلاشي شدة خلبان عراقي را هم آورده بودند. درجه اي شبيه عقاب داشت كه از روي لباسش كنده شده بود. نقشة سوخته اي هم داخل هواپيمايش بود كه آن را هم بچه  ها آورده بودند. 

به هر صورت، اين پنج فروند بالگرد كه هر كدام بيش از پنجاه نفر از رزمندگان را با خودشان جابهجا مي كردند، با هشياري و اقدام بهنگام خلبان نيروي هوايي نجات يافتند.

استخراج و تنظیم:گروهبانیکم مصطفی قاسمعلی

منبع:پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران 25/12/1394   

پانوشته ها:

  1. ايشان از 15/12/1372 الي 15/10/1377 فرماندهي هوانيروز را به عهده داشتند.
  2. هر دو فروند،  توسط يك فروند بالگرد كبرا به خلباني سروان محمود بابايي (سرتيپ فعلي) و سـتوانيارجهانگير باقري (سرهنگ فعلي) ساقط شداند. 
  3. موشک های ضد تانک با برد 3 کیلومتر. 
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده