عبور از سيروان (78)
نيروهاي خودي تعداد نيروهاي خودي در جبهة مريوان كه عملاً وارد صحنه كارزار شدند دقيقاً معلوم نيست اما ميتوان آنها را عناصري از دو گردان سبک پاسدار و بسيجي از سپاه مريوان و عناصري در حد يك گردان تقويت شده يا حداكثر دو گردان از تيپ 3 لشكر 28 كردستان برآورد نمود كه به وسيلة توپخانة لشكر 28 و آتش پشتيباني سازماني گردانهاي تيپ 3 مريوان پشتيباني ميشدند. در جبهة نوسود گردان 139 پياده با سه گروهان، نيروهاي بسيج و سپاه پاوه با سه گروهان سبك و ژاندارمري با يك يگان 60 نفري در خط هجوم قرار گرفتند و هر يگان يك دسته پياده در احتياط قرار داد.

عناصر پشتيباني آتش جبهة نوسود عبارت بودند از آتشبار يكم گردان 303، توپخانه 105 ميلي‌متري، دو قبضه توپ 130 ميلي‌متري و دو قبضه توپ 155 ميلي‌متري از توپخانة لشكر 28، يك قبضة كاتيوشا از گروه توپخانة اصفهان، دسته 120 ميلي‌متري گردان 139، چهار قبضه 120 ميلي‌متري ژاندارمري و سپاه پاوه، دو فروند بالگرد كبري و دو فروند 214 از هوانيروز كرمانشاه، دو قبضه موشك‌انداز 107 ميلي‌متري (ميني كاتيوشا) مأمور از لشكر 28، پشتيباني هوايي توسط پايگاه هوايي نوژة همدان و بنا به درخواست افسر ديده‌بان مقدم هوايي مستقر در منطقه عمليات انجام مي‌شد.

نيروهاي عراقي

سپاه يكم عراق متشكل از دو لشكر 7 و11 پياده در مقابل نيروهاي ايراني مستقر در محدودة باويسي تا باشماق گسترش داشته و با تعدادي يگان تقويت شده بود. در منطقة عملياتي محمدرسول‌الله(ص) عناصري از تيپ‌هاي 29، 27، 103 و 96 پياده؛ تيپ‌هاي 90 و 98 احتياط، تيپ 116 گارد مرزي و لشكرهاي 4، 7، 8، 9 و 11 حضور داشته‌اند. تيپ 116 به طور كامل در خط مقدم گسترش داشت و از ديگر يگان‌ها استعدادي بين گروهان يا آتشبار تا ردة گردان در خط مقدم يا رده‌هاي 2 و3 خط دفاعي عراقي‌ها گسترش داشته‌اند. اين يگان‌ها به وسيلة احتياط‌هاي متحركي كه در منطقة حلبچه و ديگر بخش‌هاي استان سليمانيه مستقر بوده و در مدت چند ساعت امكان حضور در نقطه درگيري را داشته‌اند تقويت مي‌شدند. به علت كوهستاني بودن منطقه، يگان‌هاي عراقي به صورت جزء و پايگاهي استقرار داشتند. حتي توپخانه‌ها و يگان‌هاي زرهي و دسته‌هاي خمپاره‌انداز، نیز به صورت تعداد چند قبضه سلاح اجتماعي يا چند دستگاه ادوات زرهي در عرض و عمق جبهه آرايش داشتند. يگان‌هاي توپخانة دوربرد و يگان‌هاي احتياط هر دو جبهة نوسود و مريوان را تا حدود زيادي پوشش مي‌دادند. بنابراين از ذكر يگان‌هاي احتياط دور خودداري و يگان‌هاي درگير و احتياط نزديك در هر جبهه جداگانه و سپس يگان‌هاي توپخانه به صورت يك جا ذكر مي‌گردند.

الف ـ يگان‌هاي دشمن در جبهة نوسود 

ـ گردان 3 تيپ 47 لشكر 11 مستقر در شوشمير 

ـ گردان يكم تيپ 29 لشكر 4 سليمانيه در طويله 

ـ گردان‌هاي 1 و 2 تيپ 116 گارد مرزي مستقر در طويله و شوشمير 

ـ گردان 21 تانك مستقر در شوشمير 

ـ گردان‌هاي 2 و 4 تيپ 98 مستقر در محدود‌ة بين طويله و بياره 

ـ گروهان كماندويي خالد لشكر 7 و گروهان كماندويي الصعود مستقر در طويله، كل‌هرات و سوني

ـ گروهان كماندويي المهدي لشكر 4 و گروهان كماندويي الحزم لشكر 8 در محدودة بين طويله و بياره مستقر بودند.

ب ـ يگان‌هاي عراق در مقابل جبهة مريوان 

ـ گردان 9 پياده (ـ) تيپ 3

ـ يك گردان تانك در بياره 

ـ گردان سوم از تيپ 116 گارد مرزي در درگة شيخان 

ـ گردان‌هاي پياده 1 و 3 تيپ 98 احتياط

ـ گردان‌هاي 1 و 2 و 3 تيپ 96

ـ گروهان كماندويي غزه لشكر 11 شنام

ـ گروهان كماندويي الحريه لشكر 2

پ ـ يگان‌هاي پشتيباني آتش عراق

ـ آتشبار 8 لشكر 4 در سوسكان و قبرستان فقيه احمد

ـ يك آتشبار 130 ميلي‌متري در بلخه سرو

ـ گردان 65 (-) توپخانه لشكر 11 در بلخه خوارو (كاليبر توپ‌هاي اين گردان 76 م‌م گزارش شده كه به نظر مي‌رسد توپ ضدهوايي باشد.)

ـ آتشبار 2 گردان 10 لشكر 7 بلخه سرو (عليا)

ـ آتشبار 3 گردان 18 توپخانه

ـ آتشبار يكم گردان 77 توپخانه 105 ميلي‌متري

ـ گردان 9 توپخانه 105 ميلي‌متري لشكر 4 در بياره 

ـ آتشبار 2 گردان 80 توپخانه 105 ميلي‌متري مستقر درگة شيخان 

ـ آتشبار 2 گردان 65 توپخانه لشكر 11 مستقر در بلخه سرو (عليا)

ـ يك آتشبار ضدهوايي در بياره 

ـ دو آتشبار 130 ميلي‌متري مستقر در شنروي (شيندروي )

ـ آتشبار ضدهوايي 5/14 م‌م

ـ آتشبار دوم 105 ميلي‌متري از تيپ 9 لشكر 4

ـ يك آتشبار هويت نامعلوم در ميشله

ـ آتشبار يكم گردان يكم، توپخانه 105 ميلي‌متري تيپ 77 ستاد كل، موشك‌هاي سام ضدهوايي بيشتر در سازان، بلخه و حلبچه مستقر بوده‌اند و تا 18 قبضه گزارش شده بود. از قبضه‌هاي موشك‌انداز 122 ميلي‌متري كاتيوشا در ابابيله و حلبچه نيز اخباري مي‌رسيد. همچنين از وجود چند آتشبار توپخانه دوربرد تابع ستاد كل و لشكر 7 و چند گردان تانك و مكانيزه در حلبچه نيز گزارشاتي دريافت كرده بوديم.

 

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، ۱۳۹۱، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده