مواضع آمریکا در جنگ تحمیلی-6

با استقرار کنسرسیوم و نفوذ سیاسی و نظامی آمریکا در ایران سیل سرمایهگذاری خارجی برای غارت منابع اقتصادی کشور به...

ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا

فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-155 بخش سوم: حفظ تمامیت ارضی و استقلال - بر عهده داشتن مأموریت...

سرپل گیری ارتش عراق در شرق کارون

ارتش عراق نیز تا حدی درگیر این پیکار حیثیتی بود چنانکه طبق مدارک اغتنامی بهدستآمده، فرماندهی لشکر3 زرهی عراق در...

عبور از سيروان (72)

گذري بر قلل اورامان تخت قطعه باغي در زميني مرتفع ديده ميشد كه از سمت دره (جنوب) به يك پرتگاه...

هفتمین فصل غزل (49)

سپاهیان سحر صلای روز به بام سپیدهدم بزنید به دست عشق به دریای خون علم بزنید به زخم سایه گل...

دفاع مقدس و ارتش در استان سیستان و بلوچستان (27)

تاریخچه و نقش پشتیبانی لشکر88 زرهی در دوران دفاع مقدس یک شعار نظامی پذیرفتهشدهای است که اکثر ارتشهای دنیا آن...