ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-139 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن

18 – محکم ایستادن:

کمتر دستگاهی مثل ارتش، موردتوجه دشمن بود. رادیوهای بیگانه، شایعات گوناگون، سازمان‌های پلید و خبیث و مأیوس، مزدورهای آمریکا و بعضی کشورهای دیگر، ارتش را هدف گرفتند، تا در آن نفوذ و رخنه کنند و به اهداف خود برسند. بنابراین، کمتر جایی تاکنون هدف اینهمه خباثت و بدجنسی دشمن قرارگرفته است. باوجود همه‌ی این‌ها، شما محکم ایستادید و حرکت خود را ادامه دادید و عناصر ناباب را مثل دندان فاسد دور انداختید و پشت سرتان را هم نگاه نکردید. اینها امتحانات بسیار خوبی بوده است که شما داده‌اید.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده