جنگ و زندگی-16
با خود فكر كردم اين عمليات بازيچه نيست، سرگرمي نيست، اگر امكانات ما كافي نباشد و روحي سالم و توانا و جسمي قوي و اعتماد به نفس نداشته باشيم در ميان راه ميمانيم و دشمن بر ما غلبه خواهد كرد.

بارالها با هشدار خشم طبيعت روح سرکشم آرام نگرفت. توکل بر تو، ديدار از نشانه‌هاي اقتدار و عظمت تو بر ذرات اشياء هر چيز عالم آشکار هويداست و انسان را مصمّم‌تر و پرتلاش‌تر در كسب اهداف عالي مي‌نمايد!

نيروي عزت دهنده مقتدر به وديعت در باطن هر شيئي قراردادي که بايستي آن‌را کشف نموده و شناخت و درست براي فتح و پيروزي بکار برد.

در سنگر ساعتي بيشتر استراحت نكرده بودم كه گروهبان وظيفه خرسند آمد و پس از سلام نظامي گفت:

– قربان چند پيام رسيده خدمتتان تقديم مي‌كنم.

متن پيام شماره 1: گشتي شناسائي با استعداد يک گروه 11 نفري فرمانده گشتي ستوان  2 وظيفه مرادي راس ساعت 1830 اعزام گرديد. فرمانده گروهان يکم ستوان يکم اکباتانژاد .

متن پيام شماره 2: گشتي شناسائي به استعداد 15 نفر فرمانده گشتي ستوان 3 کشاورز رأس ساعت 2030 اعزام گرديد.فرمانده گروهان دوم، ستوانيكم طيفوري.

متن پيام شماره 3: گشتي شناسايي با استعداد يك گروه 12 نفري، فرمانده گشتي، ستوان 2 وظيفه محمدي رأس ساعت 2345 اعزام گرديد. فرمانده گروهان سوم ستوان يکم سليماني.

از پشت سر دست نوازش‌گر و گرمي محبت و انبوهي از گيسوان طلائي افشون بر سر پيکرم حس کردم. نسيم و لطافت صبحگاهي روح مرا در برگرفته بود. و نشاط عشق به پيروزي را بر وجودم شدت بخشيد و با حرکت تاکتيکي و خيز سريع بلند سنگر فرمانده گروهان يکم را در آغوش كشيدم و گفتم :

– ستوان اکباتانژاد شناسائي را انجام داديد. نقشه منظر تهيه كرديد!

– بله قربان نقشه آماده است!

رويت نقشه نيمرخ (منظر) چشمانم را روشن روحم را شاد و اعتماد به نفس را قوت بخشيد. و با رضايت گفتم:

– همين يک نسخه است!

– خير قربان. تعدادي نسخه کپي از نقشه را به فرماندهان دسته و گروه و تيم و نفرات داخل تيم داديم و همراه‌شان ميباشد. و براي توجيه و خواندن نقشه نفرات را تک تک در ديدگاه (محل ديده‌باني منطقه نبرد) برديم با استفاده از دوربين چشمي، نقشه را با وضعيت موجود مطابقت نموديم.

ستوان اکباتانژاد مرا از داخل کانال به سوي ديدگاهش برد. همينکه چشمانمان دوربين چشمي را لمس کرد. ستوان اکباتانژاد مشاهدات را توضيح ‌داد.

– قربان ملاحظه کنيد تنگ حاجيان بين ارتفاعات برآفتاب و ارتفاعات بازي‌ دراز قرار گرفته . جاده آسفالته ني‌پهن دو شاخه شده است که يک شاخه از داخل تنگ مي‌گذرد و شاخه ديگر مستقيم تا قصر شيرين ادامه دارد.

قربان به سمت راست تنگ توجه کنيد. حفره درشت سياهي ديده مي‌شود که دهانه غار تنگ حاجيان را نشان مي‌دهد. داخل غار محل سکوي پرتاب موشک‌ها است! روي دامنه ارتفاعات برآفتاب هم سنگرهائي است که دو پنجره و گاهي 3 پنجره دارد.

اين سنگرها مواضع اصلي دشمن نيست. بلکه مواضع يدکي است. در اينجا اغلب از تيربار دوشکا استفاده مي‌شود!

دوربين نگاهش را به دشت ني‌پهن پرتاب كرد. تعدادي خاکريز نعلي شکل به عرض دهانه 5/4 و به طول 6  و ارتفاع 4 متر در  دشت ني‌پهن و تپه ماهورها پراکنده، و به صورت مواضع دشمن به چشم مي‌خورد، پرسيدم نظرت راجع به اينها چيست؟

گفت: قربان اين سنگر نماها، مواضع دشمن نيست، بلکه مواضع فريبنده تانک‌ها مي‌باشد. نگاه كنيد نقطه سياه دايره شکل بر روي مواضع و وسط اغلب خاکريزها مي‌بينيد. در حالي كه آنها سر لوله تانک نيست بلکه تنه درخت يا لوله سيماني يا لوله پوليكا کاليبر 120 ميليمتري است.

پشت اين قسمت هم چند کيلومتر خاكريز به عرض 6 متر و ارتفاع 3 متر به صورت خط دشتبان گسترش يافته كه مواضع اصلي دشمن مي‌باشد.

– قربان: سنگرهائي که روي خاکريز دشمن است، مواضع اصلي تيربار دوشکا مواضع سکوي پرتاب انواع موشک‌ها و مواضع تانک است. روزانه ناظر شليک انواع گلوله‌ها به ويژه گلوله تانک هستيم. تانک‌ها روي خاکريز آمده و پس از پرتاب چند گلوله سريع پشت خاکريز پنهان مي‌شوند. ما سيم‌خاردار و استحکامات صحرائي نديديم ولي ميادين مين روي دامنه ارتفاعات برآفتاب مشرف به تنگ ديده مي‌شود و تعدادي از دستك‌هاي نيم متري كاشته شده، معبرميادين مين را نشان مي‌دهد.

مواضع خمپاره‌اندازها 120 ميليمتري و آتشبارها پشت خاکريز بزرگ مي‌باشد. و مواضع خمپاره‌انداز 60 ميليمتري و 81 ميليمتري متغير است.

ستوان سليماني و ستوان طيفوري براي تأئيد مشاهدات اکباتانژاد لب به سخن گشودند.

– قربان در منطقه ما همين خاکريزهاي بزرگ و سنگرها فريبنده تانک‌ها به چشم مي‌خورند ولي تعدادشان كم است.

– قربان سمت چپ ديده‌باني تعدادي ساختمان مخروبه است. گويا محله ده سفلي است. آنجا در جنوب ده سفلي به فاصله نزديك به 900 متر اطاق‌هاي گِلي ديده مي‌شود. شب‌ها از بام اين اطاقک‌ها آتش‌بازي‌ به نمايش گذاشته مي‌شود. گويا تيربار ضد هوايي و تيربار دوشکا در پشت‌بام‌ها مستقر است و نفراتي در حال تردد ديده شده‌اند. و محلي‌ها اين آبادي را کورسفيد مي‌نامند. تلاش دلسوزانه فرماندهان يگان، در اجراي مأموريت شناسايي از مواضع دشمن چشمگير بود. و اينکه در اين مدت کوتاه کليه پرسنل زيرمجموعه هر يگان با همراه داشتن نقشه منظر. حداقل 2 الي 3 مرتبه به شناسائي دقيق به منطقه نبرد اعزام شده بودند. موقعيت و استقرار مواضع جنگ‌افزار و گسترش نيروهاي دشمن را با نقشه همراه مطابقت كرده! و خواندن نقشه را خوب ياد گرفته و سريع نقشه را با وضعيت موجود توجيه مي‌کردند، كه اين مسئله مرا خوشحال كرد.

خورشيد چشم‌ غضب‌آلودش را از سر روي رزمندگان رو بود. و در دهليز درياي خون لحظه لحظه فرو مي‌نشست. خجل زده در پس ابرهاي سياه پنهان شد.

 پيک ويژه لشکر وارد سنگر شد. پس از سلام و احترامات نظامي پاکت زرد رنگ لاک مهر شده‌اي که مهر خيلي محرمانه روي آن بود، از کيفش بيرون آورد به من تحويل داد . دفتر رسيد ابلاغي را امضا كردم.

پس از رويت نامه مختصري از مفاد متن نامه به صورت يک دستور آگهي مکتوب درست به فرماندهان يگان‌ها دادم.

«فرماندهان توجه داشته باشند راس ساعت 5:30 با ابلاغ کلمه رمز و فرمان آتش، آتش حمله آغاز و پس از اتمام مرحله يکم عمليات آفند مراحل ديگر عمليات ابلاغ خواهد شد» ف لشگر 81 زرهي سرهنگ باوندپور 

كمي از دستور عملياتي را تهيه توسط پيک ويژه گردان به فرماندهان گروهان تحويل و رسيد گرفتيم.

تلفن زنگ زد:

– بهاء هستم بفرمائيد.

-قربان سلام عليکم! اکباتانژاد هستم اوامر را دريافت نمودم!

-وضعيت موجود!

– قربان از طلوع خورشيد تا اين ساعت امن و امان بوده حتي يک نقل نبات به هم نداديم.

– حال بچه‌ها چطوره؟

– خوب! با نشاط و منتظر بازي‌اند!

– اکباتانژاد تاکيد مي‌کنم. در موقع حرکت کالسکه‌ها در پشت کالسکه‌ باز باشد و سکوت راديوئي کاملاً رعايت شود.

صداي زنگ تلفن دوباره برخاست.

– بفرمائيد پزشک هستم.

– قربان سلام طيفوري هستم اوامر عالي را دريافت كردم!

– وضعيت موجود!

– قربان امن و امان است همراه با سکوت دلپذير!

– حال بچه‌ها چطوره؟

– قربان خوب با آمادگي کامل!

– طيفوري تاکيد کن به بچه‌ها قبل از شروع بازي (اجراي عمليات) در عقب کالسکه (نفربر) باز باشد و سکوت راديوئي کاملاً رعايت شود.

دوباره صداي تلفن به گوش رسيد.

– بابا پزشک ، بابا پزشک، من سليماني هستم.

– سليماني به گوشم

– قربان دستورات را دريافت كردم.

– اعلام وضعيت

– قربان آرام است، گاهي به ندرت تبادل آتش انجام مي‌گيرد.

– روحيه بچه‌ها چطوره؟

– قربان خوب، هوشيار، آماده بازي هستند.

– سليماني تاکيد کن به بچه‌ها قبل از شروع بازي نقشه همراه را خوب مطالعه کنند و سکوت راديوئي را کاملاً رعايت کنند؟

 

 

تصوير تعدادي از رزمندگان گردان مهدي در منطقه

ستوانيكم بهرامي فرمانده گروهان يكم: نفر دوم سمت چپ

ستوانسوم وطن‌پرست سرپرست موتوري گردان: نفر اول سمت راست

 

منبع: جنگ و زندگی، پزشکی طوسی، سید بهاالدین، 1389، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده