از هویزه تا آتش بس-37 و پایانی
پيوست ج(صورت اسامي شهداي گردان 220 تانك) صورت اسامي شهداي گردان 220 تانك از شروع جنگ تحميلي تا تاريخ 16/9/1363

 

علت

محل شهادت

تاريخ شهادت

شهرت

اسم

درجه

رديف

سوختن تانك وي

هويزه

16/10/59

خيرخواه

حسين

ستوان 3

1

اصابت موشك به تانك وي

هويزه

16/10/59

اشجعي‌فرد

جعفر

گروهبان يكم

2

ترکش گلوله دشمن

هويزه

16/10/59

قلي‌نژاد

بيژن

گروهبان يكم

3

تركش گلوله دشمن

هويزه

16/10/59

ذكريا

سيد داود

گروهبان يكم

4

سوختن تانك وي

هويزه

16/10/59

اشرفي

فريدون

گروهبان يكم

5

تركش گلوله دشمن

هويزه

16/10/59

چوپانگرلو

زينال

گروهبان يكم

6

تركش گلوله دشمن

هويزه

16/10/59

خواجه‌زاده

قاسم

سرباز

7

تركش گلوله دشمن

هويزه

16/10/59

اسلامي

غلام حسين

سرباز

8

تركش گلوله دشمن

هويزه

16/10/59

محمدي

محمدرضا

سرباز

9

تركش گلوله دشمن

هويزه

16/10/59

جان اميني

حسن

سرباز

10

سوختن تانك وي

هويزه

16/10/59

رحماني

حسين

سرباز

11

اصابت موشك به تانك وي

هويزه

16/10/59

رشيدي

رحيم

سرباز

12

سوختن تانك وي

هويزه

16/10/59

رحمتي

حسين

استوار2

13

سوختن تانك وي

هويزه

18/10/59

معصومي

احمد

سرباز

14

اصابت موشك ضد تانك دشمن به تانك وي

جلاليه

23/10/59

غلامبيگي

محمود

استوار1

15

اصابت موشك ضد تانك دشمن به تانك وي

جلاليه

23/10/59

شجاعي

غلامرضا

سرباز

16

اصابت موشك ضد تانك دشمن به تانك وي

جلاليه

6/11/59

حياطي جامعه بزرگي

مسعود

گ3 احتياط

17

اصابت موشك ضد تانك دشمن به تانك وي

جلاليه

7/11/59

فريد آريا

غلامرضا

ستوان 3

18

تركش توپ دشمن

جلاليه

17/11/59

علي‌پور

حسن

گروهبان يكم

19

تركش توپ دشمن

جلاليه

18/11/59

محمودي

حسن

دانش‌آموز

20

تصادف در حين مأموريت جنگي

منطقه اهواز

12/12/59

ايماني‌زاده

علي اكبر

گروهبان يكم

21

اصابت موشك ضد تانك دشمن به تانك وي

غرب سوسنگرد

31/2/60

شمايلي

محمدتقي

گروهبان دوم

22

انفجار مين

غرب سوسنگرد

31/2/60

سليماني مقدم

حميد

سرباز

23

تركش خمپاره دشمن

غرب سوسنگرد

1/3/60

تسكيني

باقر

ستوان 2

24

تركش خمپاره دشمن

غرب سوسنگرد

2/3/60

قاسمي شيرسوار

سيد محمد

سروان

25

مغروق در منطقه جنگي

غرب سوسنگرد

12/3/60

گچ‌كار

محمد

سرباز

26

تركش خمپاره دشمن

غرب سوسنگرد

17/3/60

آرمان

ابوالفضل

سرباز

27

تركش خمپاره دشمن

غرب سوسنگرد

17/3/60

ابراهيميان

احمد

گرهبان 2

28

تركش خمپاره دشمن

غرب سوسنگرد

18/3/60

شجاعي

فاضل

سرباز

29

تركش خمپاره دشمن

دهلاويه

   16/4/60

دهاقين

محمد علي

ستوان 3

30

تصادف در مأموريت عملياتي

جاده اراك

22/4/60

صالحي

غلام عباس

گرهبان يكم

31

تصادف در منطقه جنگي

جاده سوسنگرد

3/6/60

معافي

عزيز محمد

سرگرد

32

تصادف در منطقه جنگي

جاده سوسنگرد

3/6/60

ميرزائي

فريبرز

سروان

33

تصادف در منطقه جنگي

جاده سوسنگرد

3/6/60

صالحي

ايوب

سرباز

34

تركش خمپاره دشمن

سويداني

26/6/60

داوري دهكا

حسين

گروهبان دوم

35

تركش خمپاره دشمن

سويداني

27/6/60

شعبان لو زاده

داود

گروهبان دوم

36

تركش خمپاره دشمن

دهلاويه

30/6/60

صياد

نورمحمد

سروان

37

تركش خمپاره دشمن

دهلاويه

30/6/60

ابوحمزه

سيد رضا

سرباز

38

تركش گلوله توپ دشمن

سويداني

3/7/60

وثوق

محمد فريد

سرباز

39

تصادف در منطقه جنگي

جاده سوسنگرد

19/7/60

ابوعلي

محمد

سرباز

40

سوختن تانك وي

بستان

8/9/60

سبحاني

علي

گروهبان يك

41

سوختن تانك وي

بستان

8/9/60

مشايخي‌پور

مجتبي

گروهبان يك

42

سوختن تانك وي

بستان

8/9/60

قهرمان‌پور

محمدرضا

دانش‌آموز

43

سوختن تانك وي

ساحل رودخانه نيسان

8/9/60

خدابخشي

اسماعيل

سرباز

44

سوختن تانك وي

ساحل رودخانه نيسان

9/9/60

فكرجوان

حسين

گروهبان يك

45

سوختن تانك وي

بستان سابله

9/9/60

رشيدي‌نسب

علي

دانش‌آموز

46

سوختن تانك وي

بستان سابله

9/9/60

زارع

محمد

سرباز

47

سوختن تانك وي

بستان سابله

9/9/60

خبازان

سيد مهدي

سرباز

48

تركش گلوله توپ دشمن

ساحل رودخانه نيسان

12/9/60

هاشمي

سيامك

سرباز

49

گلوله كاليبر كوچك دشمن

ساحل رودخانه نيسان

25/10/60

سيد تاج الديني

حجت الله

سرباز

50

تركش گلوله توپ دشمن

حسينيه ـ جاده خرمشهر

17/2/61

آزادي

بهرام

گروهبان3 وظيفه

51

تركش گلوله توپ دشمن

حسينيه ـ جاده خرمشهر

17/2/61

قهرمان

حسن

سرباز

52

تركش گلوله توپ دشمن

حسينيه ـ جاده خرمشهر

28/4/61

ميرزائي

علي اصغر

سرباز

53

تركش گلوله توپ دشمن

حسينيه ـ جاده خرمشهر

29/4/61

صادقي

داود

سرباز

54

تركش گلوله توپ دشمن

حسينيه ـ جاده خرمشهر

15/5/61

تأميني

عليرضا

گروهبان يكم

55

گلوله كاليبر كوچك دشمن

حسينيه ـ جاده خرمشهر

2/6/61

حبيبي شعبان

بهزاد

سرباز

56

تركش گلوله توپ دشمن

چنانه – فكه

27/8/61

فاضلي

ابراهيم

سرباز

57

تركش گلوله توپ دشمن

فكه

16/11/61

دامدار

غلامعلي

سرباز

58

تركش خمپاره دشمن

پاسگاه طاوسيه

26/12/61

كرمي

يوسف

سرباز

59

تركش خمپاره دشمن

پاسگاه رشيديه

6/2/62

بهزادي

كريم

سرباز

60

تركش خمپاره دشمن

تپه سبز حوالي فكه

31/4/62

رضائي

مرتضي

سرباز

61

گلوله كاليبر كوچك دشمن

تپه سبز حوالي فكه

15/6/62

بندزن

عزيز

سرباز احتياط

62

گلوله كاليبر كوچك دشمن

جنوب فكه

14/11/62

بهرامي

جمشيد

سرباز

63

تصادف در مرخصي عملياتي

جاده اصفهان

30/4/63

عسگريان

نوروز علي

گروهبان يكم

64

گلوله كاليبر كوچك دشمن

درب ديه پاسگاه رشيديه

12/6/63

نوري

فريدون

گروهبان يكم

65

گلوله كاليبر كوچك دشمن

درب ديه پاسگاه رشيديه

24/6/63

آل محمد

مجيد

سرباز

66

گلوله كاليبر كوچك دشمن

درب ديه پاسگاه رشيديه

24/6/63

حيدرپور

حسن

سرباز

67

گلوله كاليبر كوچك دشمن

درب ديه پاسگاه رشيديه

24/6/63

عموزاده

محمد علي

گ2 وظيفه

68

                                                                

          روحشان شاد

 

 

 

منبع: از هویزه تا آتش بس، نوجوان، امرالله، 1388، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده