ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-126 بخش دوم: ایستادگی در مقابل دشمن

3- ایستادگی در مقابل تهدیدهای استکبار جهانی:

استکبار جهانی یک‌لحظه از تهدید خود نسبت به انقلاب ما و انقلاب این ملت بزرگ کوتاهی نکرده و این مانورهایی که در پایگاه‌های کشورهای مرتجع وابسته به آمریکا و استکبار جهانی انجام می‌گیرد، تماما عليه کشورهای مترقی و پیشرو در مصر، در شاخ آفریقا، در دهانه خلیج‌فارس و در تمام مناطقی است که آمریکا به‌زور برخلاف میل ملت‌ها با همکاری دولت‌های دست‌نشانده پایگاه‌های نظامی برای خود درست کرده و هیچ هدفی جز سرکوبی انقلاب‌ها ندارد. اولین هدف آنها تهدید جمهوری اسلامی است. برای اینکه منافع استکباری و استعماری آمریکا در سراسر جهان را هیچ‌چیز جز انقلاب اسلامی و نهضت جهانی اسلام با این شدت تهدید نمی‌کند. همچنان که شما در مقابل تهدیدهای استکبار جهانی ایستاده‌اید کلیه ملت‌ها یکپارچه پشت سر شما هستند. تمام آحاد و افراد این ملت در مقابله با استکبار جهانی از همه نیروهای خود استفاده خواهند کرد و آرزوی تهدید مرزهای دریایی در دل استکبار جهانی خواهند ماند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده