ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل سوم: ارتش بازوهای مستحکم ملت و کشور-122 بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - نشان دادن اعتمادبهنفس جوانها و عناصر مؤمن و شجاع: در دوران جنگ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران کارها و اقداماتی کرد که هر یک از آنها بهعنوان یک افتخار ملی قابل ثبت است.

وضعیت کشور را در نظر بیاورید: پشتیبانی نشدن از هیچ طرف و موردتهاجم قرار گرفتن از همه طرف احساس قدرتی که دشمن مهاجم به خاطر کمک‌های بین‌المللی می‌کرد و احساس ضعفی که به همین جهت ممکن بود افراد ضعیف در درون خود ما بکنند، با توجه به جنگ آن‌چنانی هم که بر سر پا بود آن‌وقت ببینید اقداماتی که آن جوان‌ها و عناصر مؤمن و شجاع که در نیروی هوایی و در سایر نیروها درمجموع نیروهای مسلح – انجام دادند، فداکاری که کردند، اعتمادبه‌نفسی که نشان دادند و استقامتی که درراه این عقیده کردند، چقدر ارزش دارد؛ چقدر تأثیرگذار و تعیین‌کننده بوده است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده