عبور از سيروان (37)
عبور از سيروان و تصرف شيخان غروب يكي از روزهاي سرد دي ماه، پيامي از ستاد گردان 139 دريافت شد مبني بر اينكه گروهان يكم جهت اجراي عمليات در ساعت 3 صبح روز 22 ديماه آمادة ترابري توسط مينيبوسهاي اعزامي از پاوه باشد.

شبي يخبندان بود و برف سنگيني اطراف سنگر را پوشانده بود. نفرات رزمنده انتخاب شدند و سازماندهي گرديدند. سلاح و مهمات و بار همراه آنها مهيا شد. ميني‌بوس‌هاي اعزامي از پاوه نيز درموعد مقرر وارد پايگاه ما در مزيدي گرديدند. جمع و جور كردن افراد و تجهيزات رزمي در دل آن شب سرد زمستاني پر زحمت بود اما با پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده يگان به موقع حركت كرد، به طوري كه ساعت 5 در پشت تونل دوآب كه موضع تك يا نقطة آغاز حركت پياده با آرايش رزمي بود رسيديم. در آن روز به علت وجود مه بالگردها قادر به پرواز از كرمانشاه به پاوه نبودند؛ بنابراين حدود ساعت 10 دستور مراجعت به پايگاه صادر شد. فرداي آن روز نيز طبق زمان تعيين شده از مزيدي به دوآب حركت كرديم اما اين بار بالگردها دير رسيدند و باز هم عمليات اجرا نگرديد. اكثراً‌ خسته و دلسرد شديم و دراين باره بحث و گفتگو شد و مسئولين به اين نتيجه رسيدند كه طرح عمليات از طرف دشمن كشف شده و ديگر صلاح نيست عمليات اجرا گردد، بنابراين به ظاهر دستور توقف عمليات صادر شد و مسئولين به دنبال كارهاي ديگر خود رفتند. حتي محدوديت اعزام به مرخصي نيز لغو گرديد، به طوري كه پس از مراجعت به پايگاه ستوان هادي‌زاده و چند نفر از درجه‌داران را به مرخصي اعزام نمودم اما شب 23 دي‌ماه مجدداً پيامي بي‌سيمي دريافت شد كه اجراي عمليات را براي فردا ابلاغ نمود. طبق معمول ساعت 3 آمادة حركت از مزيدي شديم و به محض ورود ميني‌بوس‌ها افراد سوار شده و حركت كرديم. صبح آن ‌روز هنگام حركت سرگرد ايرج حيدري در گردنة شمشير از روبه‌رو به ما ملحق شد. پس از احوال‌پرسي و اطمينان از آمادگي يگان اصرار كرد تا سوار آهو استيشن او شوم و در بين راه تا دوآب هم صحبت شويم. قبل از طلوع آفتاب به تونل دوآب رسيديم. اين بار وضع فرق مي‌كرد. دهانة تونل شلوغ بود. جمعي از نيروهاي محلي به فرماندهي برادر فاروق آمادة حركت به سمت جاده هيروي، شيخان و سلطان اسحاق (سلطان ساق) مي‌شدند. گروهي محلي نيز براي تأمين پل و تونل سازماندهي شد و يك دسته آماده شده بودند تا همراه گروهان ما به سمت نوسود حركت كنند. ناصر كاظمي، ابراهيم همت و فاروق مشغول رتق و فتق امور بودند اما افراد كرد به سازماندهي توجه چنداني نشان نمي‌دادند. پس از احوال‌پرسي و گفتگويي كوتاه با كاظمي و هماهنگي با فاروق كه در جناح چپ ما عمل مي‌كرد، دستة يكم به فرماندهي ستوان يكم يادگاري با زير امر گرفتن دو گروه از نيروهاي محلي پاوه به حركت درآمد تا پس از عبور از پل دوآب و روستاي نيسانه در سمت راست جاده و متكي به ارتفاعات حركت كند. به دنبال آن دستة دوم را كه مي‌بايست ستوان هادي‌زاده فرماندهي نمايد، خود مسئوليت هدايت آن را به عهده گرفتم. نيرويي از افراد محلي پاوه به استعداد تقريبي 15 نفر و يك دستة پياده از يگان ژاندارمري كه تحت امر گروهان ما قرار گرفته بود، نيروي تك‌ور در مسير دوآب ـ نوسود را تقويت نمودند. كاظمي و همت مسئوليت نيروي پاسدار محلي را به من محول كرده و سفارشات لازم را به عمل آوردند. پاسداران بومي كه تجربة درگيري با ضدانقلاب را داشتند، در وسط ستون و با احتياط بيشتري حركت مي‌كردند و يك دستگاه زيل 157 به رانندگي گروهبان غلامعلي رحيمي كه حامل يك قبضه خمپاره‌انداز 81 ميلي‌متري، مقداري مهمات و آذوقه بود يگان را همراهي مي‌كرد. اين اولين ماشيني بود كه پس از ده ماه وقفه و تردد خودروها به سمت نوسود، اين جادة متروكه را طي مي‌كرد. علاوه بر خطر مين، جاده در چندين نقطه فرسايش كلي پيدا كرده و در بعضي جاها كوه ريزش يا جريان آب جاده را بريده بود، اما رانندة ای بي‌باك مانند رحيمي به راحتي جاده را طي مي‌كرد. تقاضا كرديم تا گريدري براي تسطيح جاده به محل اعزام شود. دستة يكم كه كمي جلوتر حركت مي‌كرد، به علت صعب‌العبور بودن جناح راست جاده متكي به آن حركت مي‌كرد اما بعد از روستاي نيسانه خود را به بالاي ارتفاعات رسانيد. در پيچ بين نيسانه و پاسگاه شيخان تك تيراندازان دشمن گلوله‌هايي را به سمت ما شليك كردند اما مؤثر واقع نشد. زمين گير شديم. فوراً قبضه 81 ميلي‌متري را در كنار جاده مستقر كرده و چند گلوله به نقاط مشكوك تيراندازي نمودم. هدف از شليك خمپاره بيشتر ايجاد رعب در دل ضدانقلاب بود. از آتشبار توپخانه نيز درخواست آتش كرديم. كمي جلوتر رفتيم. زمين هموارتر شد و يگان امكان گسترش بيشتري پيدا كرد. اولين توپ شليك شدة خودي به داخل نيروهاي در حال حركت اصابت نمود اما خوشبختانه در نقطه‌اي خالي از افراد اصابت كرده و به كسي آسيبي نرسيد. توضيح اين نكته لازم است كه كاظمي فرماندار پاوه و سرگرد ايرج حيدري معاون گردان نيز در داخل ستون و همراه گروهان ما در حركت بودند اما در امور فرماندهي دخالتي نمي‌كردند. تعدادي از كردهاي محلي هم همان ابتداي حركت از ما جدا شده و همراهي نكردند. همچنين قرار بود ستوان خسرو شكور افسر نيروي مخصوص نيز مرا همراهي كند كه او نيز به ما ملحق نشد. در پاسگاه شيخان دستة يكم هم به ما نزديك شد و هر دو دستة گروهان در آن محل كه مقابل شهر نوسود است، به هم ملحق شدند.

 

 

منبع: عبور از سیروان، سرتيپ2 ستاد علي عبدي بسطامي ، ۱۳۹1، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده