ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
بخش اول: جانفشانی و مجاهدت - به استقبال دشمن شتافتن، مثل جوان دلاور این خانه: خدا را شکرگزاریم که این توفیق را به نیروهای جمهوری اسلامی داد که بتوانند یک دوره تلاش و دفاع افتخار آمیز را پشتسر بگذارند.

آتشی برافروخته شد. دشمنی به خانه حمله کرد. نیروی مسلح ما مثل جوان دلاور این خانه به استقبال دشمن شتافت دشمن را از رسیدن به اهداف شومش مانع شد. البته زخم دیده جراحت دید. سختی دید. خستگی و کوفتگی تحمل کرد. اما حالا که برگشته، کار خودش را انجام داده و رو به خانواده کرده، می تواند سرافراز و مفتخر بگوید که من کارم را انجام دادم و دشمن را از نقشه شومش بازداشتم. این آن ترسیم درست از نیروهای مسلح ماست و سازمان ارتش و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یکی از اساسی ترین و محوری ترین عناصر این مجموعه بوده. از اول جنگ تا به آخر آن."

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده