بازخوانی جنگ تحمیلی (62)
تصاویر (8) خدمت داوطلبانه روزهای اول جنگ در لشکر92 زرهی– 16/8/1359

نمونه‌ای از عوامل تضعیف روحیه کارکنان ارتش

و دیدگاه بعضی مسئولان به ارتش در اوایل جنگ دی‌ماه1359

نمونه‌ای از دخالت استاندار وقت خوزستان در امور لشکر ـ اسفند 1359

(تاریخ بر مبنای قمری درج شده است)

ابلاغ مرحله دوم حضور اینجانب (نویسنده) در جنوب 12/2/1360

 

منبع: بازخوانی جنگ تحمیلی ، سرتیپ2 پیاده ستاد عبدالحسین مفید ، ۱۳۹۸، ایران سبز، تهران

 

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده