بازخوانی جنگ تحمیلی (61)
تصاویر (7) نمونهای از وضع آموزش واحدها در لشکر1 پیاده مرکز – بهمن 1358

 

بخشنامه ستاد مشترک ارتش ج.ا.ا در مورد تشکیل شوراها – 18/11/1358

 

 

 

نمونه‌ای از وضع آموزش واحدها در لشکر1 پیاده مرکز – اسفند 1358

 

 

منبع: بازخوانی جنگ تحمیلی ، سرتیپ2 پیاده ستاد عبدالحسین مفید ، ۱۳۹۸، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده