بازخوانی جنگ تحمیلی (60)
تصاویر (6) ]در نسخه اصل این مدرک، صفحه 12 وجود نداشته است و از صفحه 13 ادامه یافته است.[

 

 

 

 

 

منبع: بازخوانی جنگ تحمیلی ، سرتیپ2 پیاده ستاد عبدالحسین مفید ، ۱۳۹۸، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده