بازخوانی جنگ تحمیلی (57)
تصاویر (3) متن اساسنامه پیشنهادی تشکیل شوراها در ارتش – 16/10/1358

 

 

 

 

 

 

منبع: بازخوانی جنگ تحمیلی ، سرتیپ2 پیاده ستاد عبدالحسین مفید ، ۱۳۹۸، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده