بازخوانی جنگ تحمیلی (56)
تصاویر (2) نمونهای از اعلامیههای درجهداران درباره طرح توحیدی ارتش

 

نمونه گزارش نمایندگان درجه‌داران درباره طرح توحیدی ارتش

 

منبع: بازخوانی جنگ تحمیلی ، سرتیپ2 پیاده ستاد عبدالحسین مفید ، ۱۳۹۸، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده