ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
ارتش ریشه مردمی دارد. ایجاد گردانهای احتیاط قدس گام دیگری در جهت هر چه مردمیتر شدن و مردمی اندیشیدن و مردمیتر عمل کردن در ارتش میباشد.

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-87

بخش چهارم: آمیختگی ارتش با مردم

4- پیوند ارتش با مردم:

بلکه ارتش به برکت انقلاب و به برکت پیوند با مردم به کیفیتی رسید که در وضع عادی و معمولی، یقینا رسیدن آن به این کیفیت بسیار دور بود. امروز مثل گذشته نیست که رشته پیونددهنده نیروی‌های نظامی فقط یک حاکمیت مطلق و انضباط فقط ظاهری و نه معنوی باشد. امروز آن رشته‌ای که دل‌های شمارا به هم ربط می‌دهد و شمارا یکی و منسجم می‌کند و آن چیزی است که ملت ایران را به هم متصل کرده است، ایمان است.

5-ریشه مردمی ارتش:

ارتش ریشه مردمی دارد. ایجاد گردان‌های احتیاط قدس گام دیگری در جهت هر چه مردمی‌تر شدن و مردمی اندیشیدن و مردمی‌تر عمل کردن در ارتش می‌باشد.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده