پیاده نظام و دفاع مقدس-56
ضميمه2: اصول و قواعد اساسي رزم[1] تعاريف و اصطلاحات تاكتيك: كاربرد يگانها در رزم را تاكتيك گويند و آتش و مانور، عوامل اصلي آن است. اصول جنگ: عبارت است از حقايق مسلمي كه حاكم بر ميدان نبرد بوده و كاربرد بموقع و مؤثر آن در به دست آوردن موفقيت و پيروزي اثر قطعي دارد. اصول جنگ راهنماي كلي طرحريزي و اجراي جنگ را در ردههاي استراتژيكي، عملياتي و تاكتيكي ارائه ميدهد.

 

اصول جنگ مورد قبول ارتش جمهوري اسلامي

1-اصل هدف:

 هدايت هرگونه عمليات نظامي بايستي به سمت هدفي مشخص، قطعي، قابل دسترس، متناسب و در اكثر موارد قابل نگهداري باشد (عملياتي موفق است كه به هدف تعيين­شده دست يابد).

2-اصل آفند:

 آفند مؤثرترين و قطعي‌ترين عمل براي دستيابي به هدف و كسب و حفظ ابتكار عمل و بهره‌برداري از آنان مي‌باشد. آفند محل و زمان رويارویي با دشمن را به دلخواه تعيين كرده و دشمن را نامتعادل و او را وادار به عكس­العمل مي‌نمايد. موجب افزايش روحيه خودي و تحميل اراده به دشمن مي‌گردد.

3-اصل تمركز قوا (توده):

 تمركز دادن توان رزمي تعيين­كننده در زمان و مكان قطعي (برش تاكتيكي و سازمان رزم مناسب).

4-اصل صرفه‌جویي در قوا:

 اختصاص حداقل توان رزمي در تلاش‌هاي فرعي به منظور بكارگيري نيروي كافي در تلاش اصلي.

5-اصل رزمايش (مانور):

جابجا كردن و حركت دادن توان رزمي مؤثر و استقرار آن در وضعيتي برتر نسبت به دشمن.

6-اصل تأمين:

 حفاظت يگان و جلوگيري از غافلگيري، عمليات جاسوسي، خرابكاري، عمليات ايذايي و ديده‌باني دشمن به منظور كاهش آسيب‌پذيري نيروي خودي.

7-اصل غافلگيري:

 ضربه زدن به دشمن در زماني  كه دشمن انتظار و آمادگي آن را ندارد.

8-اصل وحدت فرماندهي:

 قراردادن كليه نيروهای تحت امر يك فرمانده مسئول و واجد شرايط با اختيارات كافي به منظور ايجاد وحدت تلاش كليه منابع و نيروها.

9-اصل سادگي:

 تهيه طرح‌هاي واضح و ساده به منظور اطمينان از درك و فهم كامل و يكسان آن توسط كليه اجرا‌كنندگان.

 

توان رزمي

 كليه امكانات موجود جهت اجراي مأموريت محوله. عوامل تشكيل­دهنده آن عبارتند از:

1-عوامل محسوس (فيزيكي):

عبارتند از يگان‌هاي مانوري (رزمي)، يگان‌هاي پشتيباني رزمي و يگان‌هاي پشتيباني خدمات رزمي.

2-عوامل نامحسوس (غيرفيزيكي):

عبارتند از هماهنگي و كنترل، عمليات اطلاعات و حفاظت اطلاعات، پوشش، فريب تاكتيكي، عمليات رواني، جنگ الكترونيكي، عمليات سد و موانع، آب و هوا، جو زمين.

3-عوامل برترساز (روحي):

 عبارتند از سازمان، رهبري، آموزش، انضباط، روحيه، ايمان، اعتقاد، انگيزه، شجاعت، ايثار، فداكاري، عشق به شهادت و…

كليات و اصول رزم آفندي

تعريف آفند: هرگونه پيشروي به سمت دشمن به منظور انهدام او را آفند گويند.

آئين (دكترين) آفند: پيدا كردن، تثبيت كردن، جنگيدن (مانور)، تعقيب و انهدام دشمن.

جنبه‌هاي تاكتيكي زمين: ديد و تير، اختفاء و پوشش، موانع، عوارض حساس و معابر وصولي.

عوامل شناخت دشمن: گسترش، تركيب، استعداد، فعاليت‌ها، نقاط قوت و ضعف.

انواع عمليات آفندي: حركت براي اخذ تماس، تك هماهنگ­شده، استفاده از موفقيت و تعاقب.

ساير عمليات آفندي: شناسایي با رزم، تك تعجيلي، رزم تصادفي، تك مختل­كننده، تك فريبنده و تظاهر به تك و يورش و تاخت و تاز.

اصول عمليات آفندي (ملاحظات اساسي)

 1. درك صحيح مأموريت؛
 2. شناخت كامل جوّ، زمين و دشمن؛
 3. طرح‌ريزي مشروح با مشاوره و هماهنگي رده‌هاي اجرایي و تجسم حوادث احتمالي؛
 4. حفظ اسرار و فريب دشمن از آگاهي يافتن طرح‌هاي عمليات و تمركز خودي؛
 5. اختصاص توان رزمي تعيين­كننده در طرح عمليات؛
 6. خاموش كردن آتش‌هاي پدافندي دشمن و خنثي كردن موانع؛
 7. درگير نمودن دشمن در جلو، جناحين، عقب و فضا به طور سريع؛
 8. حفظ دور تك و ابتكار عمل به منظور هدايت تك به عمق دشمن؛
 9. داشتن قابليت انعطاف در مقابل وضعيت‌هاي غيرمترقبه؛
 10.  پيش‌بيني پشتيباني متحرك و مداوم.

تقسيم نيرو در آفند

 1. تك اصلي: مشخصات آن عبارت است از تخصيص يگان مانوري بيشتر، تقدم استفاده از آتش پشتيباني و ساير پشتيباني‌هاي رزمي، استفاده از بهترين معبر وصولي، واگذاري جبهه كم عرض‌تر از حد معمول، حركت احتياط به دنبال آن و هدايت تك عليه نقاط ضعف دشمن.
 2. تك پشتيباني: تك پشتيباني به صورت زير به موفقيت تك اصلي كمك مي‌كند.

الف- تصرف زميني كه مانور تك اصلي را تسهيل كند؛

ب- تثبيت دشمن در موضع؛

ج- منحرف كردن و به اشتباه انداختن دشمن از تك اصلي؛

د- وادار كردن دشمن به استفاده از احتياط قبل از زمان لازم؛

هـ- جلوگيري از تقويت نيروهاي دشمن در منطقه تك اصلي.

 1. احتياط: يگان احتياط مشت فرمانده مي‌باشد و در هر كجا كه لازم باشد از آن استفاده مي‌كند.

انواع مانور آفندي: عبارتند از مانور رخنه‌اي، احاطه‌اي يك­طرفه و دوطرفه، جبهه‌اي، نفوذي و مانور دوراني.

اقدامات كنترلي در تك: عبارتند از هدف يا هدف‌ها، خط عزيمت (خ ع)، زمان تك، خطوط حد، محور پيشروي، سمت تك، منطقه تجمع، خطوط خيز و نقاط بازرسي.

 

منبع: پیاده نظام در دفاع مقدس، آراسته، ناصر-نیکفرد، علی، 1393، ایران سبز، تهران

 

 


[1] . براساس كتاب اصول و قواعد اساسي در رزم، سرتيپ2 نصرت­اله معين وزيري، مركز آموزش اطلاعات، 1386.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده