ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل دوم: مردمی بودن ارتش-76 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم - - مقاومت، افتخار ملت و شرف ارتش: این رشادتها از دو جنبه انسانی و الهی دارای اهمیت است؛ ازنظر انسانی و اجتماعی و در قانون اساسی، حفظ و حراست از مرزهای اسلامی به عهده شماست و اگر نیروهای مسلح در انجاموظیفه قانونی خود در فراتر از مرزها مقاومت کنند و با تمام وجود بجنگند، ملت حاضر است جان خود را فدای این ارتش کند.

خصوصا ملت ما که بسیار قدرشناس است و هر حرکت فداکارانه نیروهای مسلح را با چشم تقدیر می‌نگرد. از جنبه الهی نیز ثوابی که خدای متعال برای مجاهدان راه خودش قرار داده، نصیب شما خواهد شد و ارزش معنوی زحماتی را که شما در این شرایط در جبهه‌ها متحمل می‌شوید، چندین برابر شرایط عادی است.

پیام من به شما ارتشیان این است که امروز، روز پایداری و پایمردی شما ارتشیان است. اگر مقاومت کردید، هم خدا و هم ملت از شما رازی خواهند بود و افتخار ملت و شرف ارتش در همین مقاومت است.

 

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده