پیاده نظام و دفاع مقدس-49
هـ- پس از سازماندهي گروهانها و اركان گردان و اطمينان از واگذاري اقلام تجهيزاتي در حد 60درصد به بالا، با تجميع گروهانها، گردان جديد با نام و يا شمارهاي كه از رده بالا تعيين ميشد فعاليت خود را آغاز ميكرد. ر- گردانها پس از آموزش و رزمايشهاي تاكتيكي در ترتيب نيروي لشکر قرار ميگرفتند. ز- متعاقباً گردانهاي سازماندهي شده در لشکر تجميع شده و تشكيل تيپهاي چهارم لشکر و سپس با تجميع چند تيپ لشکرهاي جديد سازماندهي ميشد.

بازسازي و توسعه يگان

  1. بازسازي يگان

در صورتي كه در عمليات، يگاني بيش از 50درصد از نيروي انساني يا تجهيزات سازماني را از دست دهد، از نظر توان رزمي در طبقه 4 آمادگي قرار گرفته و كارایي عملياتي خود را از دست مي‌دهد. چنين يگاني، براي بازسازي از صحنه نبرد به عقب منطقه عمليات، خارج از برد توپخانه دوربرد دشمن در مناطقي به نام اردوگاه استراحت (بازسازي) اعزام می‌گردد تا نسبت به  بازسازي آن توسط يگان آماد و پش لشکرها اقدامات لازم به عمل آيد. اين اقدامات عبارت است از:

 الف- اختصاص نيروي انساني جديد توسط گردان جايگزيني لشکر از طريق دريافت نيروهاي جديد از مراكز آموزشي، تعديل عناصر كليدي در يگان‌هاي ديگر و يا در خواست از رده بالا؛

ب- سازمان‌دهي عناصر فرماندهي توسط آجوداني لشکر از طريق منابع داخلي لشکر و يا درخواست از رده بالاتر؛

ج- تهيه برنامه آموزشي و اجراء آن بلافاصله پس از استقرار در منطقه عقب؛

د- اجراي برنامه‌هاي نگهداري وسايل و تجهيزات موجود و جايگزين كردن كسورات از منابع لشکري و آمادي رده بالاتر؛

هـ- انجام تعميرات اساسي (رده4 و 5) جنگ‌افزارها و تجهيزات (خودرویي، مخابرات و غيره) با اعزام تيم‌هاي تعمير و نگهداري؛

و- قطعه‌برداري از تجهيزات فرسوده و استفاده از آن در آماده به كار نمودن ساير تجهيزات؛

ز- تعديل جنگ‌افزار و تجهيزات بين يگان‌هاي سازماني؛

ح- ارتقاء روحيه با اجراي برنامه‌هاي سخنراني و آئين‌هاي سنتي و مذهبي؛

ط- حداكثر استفاده از وسايل و تجهيزات اغتنامي؛

ي- مراقبت‌هاي پزشكي، به ويژه تحت نظر گرفتن افراد از نظر روحي و رواني.

2- توسعه يگان

در جنگ تحميلي به منظور بالا بردن توان رزمي لشکرها و تيپ هاي پياده نظام نسبت به تشكيل گردان هاي پياده به شرح زير اقدام شد:

الف- هر تيپ پياده يك گروهان پياده را طبق جدول سازمان با برداشت از گردان‌هاي زير امر سازمان‌دهي مي‌كرد.

ب- هر تيپ نسبت به سازمان‌دهي يك گروهان اركان گردان پياده، با برداشت از گروهان قرارگاه تيپ و گروهان‌هاي اركان گردان‌هاي تابعه سازمان‌دهي مي‌كرد.

ج- در سطح لشکر با برداشت از قرارگاه لشکر و قرارگاه‌هاي تيپ، فرماندهي و ستاد گردان جديد را سازمان‌دهي مي‌كرد.

د- لشکر تلاش مي‌كرد تجهيزات مخابراتي، مهندسي و غيره را از منابع داخلي لشکر تأمين و كسري آن را از منابع رده بالا درخواست و واگذار كند.

هـ- پس از سازمان‌دهي گروهان‌ها و اركان گردان و اطمينان از واگذاري اقلام تجهيزاتي در حد 60درصد به بالا، با تجميع گروهان‌ها، گردان جديد با نام و يا شماره‌اي كه از رده بالا تعيين مي‌شد فعاليت خود را آغاز مي‌كرد.

ر- گردان‌ها پس از آموزش و رزمايش‌هاي تاكتيكي در ترتيب نيروي لشکر قرار مي‌گرفتند.

ز- متعاقباً گردان‌هاي سازما‌ن‌دهي شده در لشکر تجميع شده و تشكيل تيپ‌هاي چهارم لشکر و سپس با تجميع چند تيپ لشکرهاي جديد سازمان‌دهي مي‌شد.

 

منبع: پیاده نظام در دفاع مقدس، آراسته، ناصر-نیکفرد، علی، 1393، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده