ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل دوم: مردمی بودن ارتش-68 بخش سوم: تعلق ارتش به مردم ۲- خود(مردم) را با ارتش یکی دانستن: اگر هرکدام از شما با همین لباس سربازی در جمع تودههای عظیم مردم ظاهر شوید، مردم شمارا حامیان و دوستان عزیز خود میدانند و از صمیم قلب شمارا احترام خواهند کرد. در هیچ کجای دنیا ملتی وجود ندارد که ارتش را اینگونه صمیمانه دوست بدارد و خود را با ارتش یکی بداند. در غالب کشورهای جهان، ارتش در خدمت قدرتهایی هستند که آن قدرتها همراه مردم نیستند.

شما ازلحاظ رابطه‌ای که با مردم‌دارید یگانه‌اید. شما ازاین‌جهت که فقط برای آرمان خود خدمت می‌کنید و به هیچ شخص و گروه و حزبی هم وابسته نیستید، یگانه‌اید. شما در خدمت آرمان عزیز و شریفی هستید که کلیه حرکات و تلاش شما برای آرمان صرف می‌شود.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده