ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
نیروی هوایی یک مجموعه باشکوه و زیباست، آمیزه ای است از نظامی گری، دانش، فناوری، شجاعت و هنر. به همين دلایل روشن است که چهره نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، همواره در چشم ملت ایران، یک چهره درخشان و افتخار آمیز بوده است.

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-64

بخش دوم: محبوب قلوب مردم

19- چهره درخشان و افتخار آمیز در چشم ملت ایران:

نیروی هوایی یک مجموعه باشکوه و زیباست، آمیزه ای است از نظامی گری، دانش، فناوری، شجاعت و هنر. به همين دلایل روشن است که چهره نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، همواره در چشم ملت ایران، یک چهره درخشان و افتخار آمیز بوده است.

20- ارتقا یافتن در چشم ملت:

پاسداران انقلاب اسلامی، از نیروهای انتظامی و بسیجان جان بر كف مردمی. هر یک از این مجموعه ها، در طول سال های پرماجرای دوران دفاع مقدس و پس از آن، آزمایش های دشواری را از سر گذراندند امتحان های درخشانی به ملت خود دادند. پایگاه شکاری دهم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که میزبان همه ماست و به یکایک شما عزیزانی که در اینجا جمع شدید درود میفرستم.

نیروی هوایی، نیرویی است که دانش و صنعت و مهارت را با یکدیگر آمیخته است. سوابق درخشان سرداران و جان بر کفان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آن چنان روشن است که این نیرو را در چشم ملت ایران ارتقا بخشیده است.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده