ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
ملت ایران در میدانهای مختلف، در عرصهی خونین جنگ تحمیلی هشت سال و پیش از آن و سالهای پسازآن، نیروهای مسلح خود را آزمود، نیروهای مسلح همواره توانستهاند اعتماد مردم را به خود جلب کنند. یک ملت هنگامی میتواند به اعتلای موردنظر خود دست پیدا کند که از پشتیبانی نگهبانان امنیت ملی مطمئن و خاطرجمع باشد؛ نیروهای مسلح، این وظیفهی بزرگ را بر عهده گرفتند. آنچه مهم است، در درجه اول بالا بردن کاراییهاست؛ هم با علمی کردن شیوهها و روشها هم با ارتقا بخشیدن تجربهها.

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-63

بخش دوم: محبوب قلوب مردم

17- به یاد داشتن خاطره‌های شیرین و خوش ملت ایران از نیروهای مسلح:

شما در دوران دفاع مقدس، هرکدام به نحوی فداکاری‌های خودتان را به ملت نشان دادید و ملت ایران از نیروهای مسلح خود خاطره‌های شیرین و خوشی را به یاد دارد. ملت ایران به نیروهای مسلح خود در دوران دفاع مقدس، صمیمانه همکاری کرده است. همچنان که در دوران دفاع مقدس، در هر نقطه‌ای که همکاری‌ها بیشتر بود، پیروزی آشکارتر و شیرین‌تر بود.

18- جلب اعتماد مردم:

ملت ایران در میدان‌های مختلف، در عرصه‌ی خونین جنگ تحمیلی هشت سال و پیش از آن و سال‌های پس‌ازآن، نیروهای مسلح خود را آزمود، نیروهای مسلح همواره توانسته‌اند اعتماد مردم را به خود جلب کنند. یک ملت هنگامی می‌تواند به اعتلای موردنظر خود دست پیدا کند که از پشتیبانی نگهبانان امنیت ملی مطمئن و خاطرجمع باشد؛ نیروهای مسلح، این وظیفه‌ی بزرگ را بر عهده گرفتند. آنچه مهم است، در درجه اول بالا بردن کارایی‌هاست؛ هم با علمی کردن شیوه‌ها و روش‌ها هم با ارتقا بخشیدن تجربه‌ها.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده