ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
دانشگاه افسری، آن مزرعهی امیدبخشی است که در آن باید نهالهای مستعد در فضای مناسب رشد کنند و به بالندگی برسند و مردان ارجمند ارتش جمهوری اسلامی ایران را در آینده به وجود آورند.

فصل دوم: مردمی بودن ارتش-62

بخش دوم: محبوب قلوب مردم

۱6- جا داشتن در دل مردم:

دانشگاه افسری، آن مزرعه‌ی امیدبخشی است که در آن باید نهال‌های مستعد در فضای مناسب رشد کنند و به بالندگی برسند و مردان ارجمند ارتش جمهوری اسلامی ایران را در آینده به وجود آورند.

دو خصوصیت در ارتش ما هست، که اگر در هر ارتشی این دو خصوصیت باشد، جا دارد به شایستگی مباهات کند: خصوصیت اول این است که ارتش در کشور ما در دل مردم جا دارد؛ برخلاف ارتش‌هایی که از مردم جدایند و در مقابل مردم قرار دارند و مردم از آنها بیگانه‌اند و فخر آنها به همین زیب و زیور ظاهری است و نه هیچ‌چیز دیگر. در کشور ما به  حول قوه الهی، ارتش یک پایگاه مردمی و یک جای توجه عواطف آحاد ملت ماست.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده