طرح حمله هوایی عراق در روز 31 شهریور 1359
عکس زیر نشان دهنده طرح حمله هوایی عراق در روز 31شهریور به ایران است. این عکس توسط آقای مهدی خسروی نژاد یکی از کاربران بسیار فعال سایت هیئت معارف جنگ تهیه و ارسال شده است که به این وسیله مراتب تشکر و تقدیر مسئولین به ایشان ابلاغ می گردد.
 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده