ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
در نظام شاهنشاهی هر کس بند و بست بیشتری داشت و به فرهنگ منحط آن رژیم علاقه بیشتری نشان می­داد، جلوتر می­رفت و بسیاری از افراد کارامد و با ایمان امکان ترقی نداشتند. اما امروز در ارتش جمهوری اسلامی ایران آن کس جلوتر است که ایمان، علاقه و همچنین کارایی و تخصصش از دیگران بیشتر باشد و این یک تحول در ارتش ماست که آثار آن را هم اکنون در جبهه های نبرد و در پشت جبهه ها مشاهده می­کنیم. ارتش گذشته، جنگ را در جبهه ها نخوانده بود و آئین فرماندهی را بر روی کاغذ یاد گرفته بود؛ اما امروز ارتش، جنگ را در میدان نبرد می­آزماید و نظم کنونی ارتش، ناشی از احساس مسئولیت است و به برادران ارتشی می­گویم که باید در همین حد پیش روند.

فصل دوم: مردمی بودن ارتش- 51

بخش یکم: در خدمت مردم بودن

27- تقویت تلاش با همان آرمانها(ملت ایران):

آن برادران شجاعی که در آن روز وارد میدان مبارزه شدند و در کنار مردم نقش ایفا کردند، در واقع دو کار مهم انجام دادند: یکی هویت سازی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود؛ معرفی یک هویت جدید و نوین که مردم  تا آن روز با این هویت آشنا نبودند. غالبا مردم در مورد سازمان ها و تشکیلات گوناگون، ویترین ها را می­بینند.

ویترین ها آن روز ویترین های خوبی نبودند. در درون و در عمق ارتش جمهوری اسلامی، انسانهای مؤمن، انسان های مستقل و آزاده، بسیار زیاد بودند، که با

همان آرمان های ملت ایران زندگی می کردند، با همان آرمان ها تلاش می­کردند؛ منتها فرصتهایی لازم بود تا اینها بتوانند خود را نشان بدهند. یک چنین ظرفیت عظیمی در ارتش بود. مردم این ظرفیت را نمی شناختند. حرکت آن روز جوانان نیروی هوایی که من از نزدیک شاهد آن بودم، یک هویت جدیدی را برای ارتش تعریف کرد؛ این مسئله ی مهمی است.

بعد هم همین هویت در طول سال های بعد، چه در طول دوران جنگ هشت ساله و دفاع مقدس، چه بعد از آن، و چه قبل از آن، روز به روز تقویت شد و می خواهم عرض کنم که حتی سالهای بعد، درخشندگی و نمایانی این هویت بیشتر هم شد.

28- امروز در ارتش جمهوری اسلامی ایران آن کس جلوتر است که ایمان، علاقه و همچنین کارایی و تخصصش از دیگران بیشتر باشد:

در نظام شاهنشاهی هر کس بند و بست بیشتری داشت و به فرهنگ منحط آن رژیم علاقه بیشتری نشان می­داد، جلوتر می­رفت و بسیاری از افراد کارامد و با ایمان امکان ترقی نداشتند. اما امروز در ارتش جمهوری اسلامی ایران آن کس جلوتر است که ایمان، علاقه و همچنین کارایی و تخصصش از دیگران بیشتر باشد و این یک تحول در ارتش ماست که آثار آن را هم اکنون در جبهه های نبرد و در پشت جبهه ها مشاهده می­کنیم. ارتش گذشته، جنگ را در جبهه ها نخوانده بود و آئین فرماندهی را بر روی کاغذ یاد گرفته بود؛ اما امروز ارتش، جنگ را در میدان نبرد می­آزماید و نظم کنونی ارتش، ناشی از احساس مسئولیت است و به برادران ارتشی می­گویم که باید در همین حد پیش روند.

ارتش امروز در کنار ملت است و در کنار نیروی پاسداران و رزمندگان جان بر کف بسیجی ماست که از خانه های خود عاشقانه بلند می­شوند و همه با هم در مقابل دشمن بعثی هستند و این، چشم انداز آینده را به روشنی ترسیم می­کند.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده