ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
نشان دادن فداکاریها به ملت در دوران دفاع مقدس: شما در دوران دفاع مقدس، هرکدام به نحوی فداکاریهای خودتان را به ملت نشان دادید و ملت ایران از نیروهای مسلح خود خاطرههای شیرین و خوشی را به یاد دارد. ملت ایران به نیروهای مسلح خود در دوران دفاع مقدس، صمیمانه همکاری کرده است. همچنان که در دوران دفاع مقدس، در هر نقطهای که همکاریها بیشتر بود، پیروزیها آشکارتر و شیرینتر بود.

فصل دوم: مردمی بودن ارتش- 49

بخش یکم: در خدمت مردم بودن

23- نشان دادن فداکاری‌ها به ملت در دوران دفاع مقدس: شما در دوران دفاع مقدس، هرکدام به نحوی فداکاری‌های خودتان را به ملت نشان دادید و ملت ایران از نیروهای مسلح خود خاطره‌های شیرین و خوشی را به یاد دارد. ملت ایران به نیروهای مسلح خود در دوران دفاع مقدس، صمیمانه همکاری کرده است. همچنان که در دوران دفاع مقدس، در هر نقطه‌ای که همکاری‌ها بیشتر بود، پیروزی‌ها آشکارتر و شیرین‌تر بود.

24-  تأمین امنیت مردم: از همت جوانان این مملکت، دل‌های پاک و باایمان این کشور، همین بسیج، همین سپاه، همین ارتش، همین انسان‌های مؤمن و پاک نهادی که در پشت جبهه‌ها کانون همت را گرم نگه می‌داشتند، توانست بر تمام توطئه‌های دشمن فائق آید و به رژیم مهاجم و به همه‌ی پشتیبانانش از آمریکا و شوروی آن روز و دیگران تودهنی بزند و ملت ایران را به‌عنوان قهرمان این برهه، در مقابل چشم جهانیان قرار دهد و امنیت را به‌عنوان بزرگ‌ترین نعمت به این مملکت برگرداند؛ مرزها را آرام کند و برای شهرهایی که زیر بمباران بودند که در دوران جنگ، تقریبا نیمی از جغرافیای این کشور در زیر بمباران بود اعادهی امنیت کند؛ برای زن و مرد، برای کاسب، برای عالم، برای دانشجو، برای کارگر، برای سیاست‌مدار، برای رئیس، برای مرئوس و برای همه‌ی کسانی که به امنیت نیاز دارند، امنیت ایجاد کند؛ حتی برای آنهایی که ناشکرانِ این امنیت را انکار می‌کنند. بنابراین، دل‌های باایمان و عزم ایمانی و راسخ این جوانان، امنیت را برای همه‌ی مردم به وجود آورد.

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده