ارتش در نگاه فرمانده معظم کل قوا
فصل دوم: مردمی بودن ارتش- 48 بخش یکم: در خدمت مردم بودن 22- توانایی دفاع به هنگام خطر از تمامیت کشور و ملت: پیروزی یک ملت در سایه قدرت تواناییهای لازم و مقاومت به دست میآید. آن ملتی درخور احترام است که نیروهای مسلح آن بتوانند هنگام خطر از تمامیت کشور و ملت دفاع کنند و بر همین اساس بود که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیروزی و افتخار را نصیب ملت بزرگ خود کردند.

23- حرکت کردن برای مصالح ملت و کشور خود: … دوم، استقلال است؛ یعنی برای خود بودن، برای کشور و مردم خود بودن و حرکت و تلاش کردن. آیا این، خصوصیت جدیدی در ارتش عزیز ما نیست؟ کسی می‌تواند این را انکار کند؟ ارتشی که گوش‌به‌فرمان دیگران نیست، چشم به اشاره‌ی دیگران نیست، تحت فرمان دیگران نیست، برای مصالح دیگران حرکت نمی‌کند؛ هرچه هست، متعلق به خود اوست، متعلق به ملت اوست، متعلق به آینده‌ی اوست، متعلق به کشور اوست. ارتش مستقل، یعنی این.

 

منبع: مجاهدت ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس، حمید کریمی و فاطمه کریمی، 1396، نشر آتشبار، تهران.

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده