توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه (3)
عملیات دارخوین (فرماندهی کل قوا) طرح اولیۀ عملیات دارخوین توسط سپاه تهیه و برای بررسی و تکمیل در اختیار ستاد لشکر77 قرار داده شد. در این عملیات، مقرر شد نیروهای تکور سپاه پاسداران با غافلگیری کامل با عبور از خط عزیمت تک کرده، "هدف الف" را که در سه کیلومتری خط تماس بود تصرف، نسبت به انهدام دشمن موجود بین هدف و "خط پیشروی پلنگ" اقدام و در امتداد آن پدافند کنند. گروه رزمی214 زرهی پس از تصرف هدف الف توسط یگان تکور، در آن مستقر و نسبت به تحکیم هدف مزبور و خط تأمینی پلنگ اقدام کند.

در این عملیات، پیش‌بینی شده بود که پس از کشف تک، آتش طرح‌ریزی شده با اعلام کد"بشیر" توسط یگان‌های توپخانه اجرا شود و گروه تک هوانیروز و یگان مهندسی، نسبت به پشتیبانی از این عملیات اقدامات لازم را به عمل آورند.

در این طرح، که بنا بود به صورت کاملاً غافلگیرانه اجرا شود، توپخانۀ لشکر با نگرشی خاص، آتش سنگین و متنوعی را پیش‌بینی کرده بود، به طوری که با سازماندهی یک آتشبار 105م‌م از گردان315 توپخانه به عنوان کمک مستقیم یگان تک‌ور، جابه‌جایی و استقرار یک آتشبار 8 توپه 155م‌م کششی از گردان370 توپخانه در نقش تقویت آتشبار 105م‌م و تغییر گرای یک آتشبار 130م‌م از گردان333 توپخانه به عنوان عمل کلی تقویت آتشبار 105م‌م، آتش مطلوبی را در پشتیبانی از عملیات مذکور در نظر گرفته بود. از سوی دیگر، گنجانیدن 56 آماج پیش‌بینی و البته تأیید شده در جدول آتش مربوطه، نشانگر تلاش وافر همۀ عوامل دست‌اندرکار توپخانه در فراهم کردن یک پشتیبانی آتش مؤثر در این تک محدود بود.

مقرر شد عملیات توسط عناصری از نیروهای مرکز عملیات تاکتیکی لشکر مرکب از: رئیس رکن سوم و افسر عملیات، افسر رکن دوم، افسر هماهنگی پشتیبانی آتش و افسر مخابرات، از مجاورت یکی از گردان‌های گروه33 توپخانه (گردان 175م‌م خودکششی) مستقر در محور دارخوین ـ سلمانیه هدایت شود.

تک در ساعت 0330 روز 21 خرداد 60، به صورت غافلگیرانه آغاز شد. در ساعت 0415، پس از آنکه نیروهای تک‌ور هجوم به داخل سنگرهای نیروهای متجاوز را آغاز کردند، تک کشف شد.

با اعلام کد "بشیر" توسط فرماندۀ نیروی تک‌ور، آتش طرح‌ریزی شدۀ توپخانه‌ها در ورای هدف به مورد اجرا درآمد. این آتش که عمدتاً روی مواضع توپخانه و خمپاره‌اندازهای دشمن طرح‌ریزی شده بود، برای مدتی قابل توجه سامانه پشتیبانی آتش دشمن را به هم ریخت و در نتیجه، نیروهای تک‌ور با آرامشی کامل مواضع نیروهای دشمن را یکی پس از دیگری به اشغال خود درآورده، تعدادی از نیروهای دشمن را که در حال استراحت بودند، به اسارت گرفتند. در ساعت 0455، هدف الف به تصرف نیروهای خودی درآمد و یگان‌های تانک گروه رزمی 214 زرهی مواضع خود را در روی هدف الف اشغال کردند و به تحکیم هدف پرداختند.

در این عملیات، که با موفقیت کامل و برابر طرح پیش‌بینی شده به انجام رسید، تعداد 200 نفر از نیروهای دشمن بعثی به اسارت درآمدند و تعداد زیادی از ادوات جنگی دشمن منهدم و پنج دستگاه تانک به غنیمت گرفته شد.

با اجرای عملیات دارخوین، دشمن وحشت زده شد، به طوری که باقیماندۀ پل خرمشهر را منهدم کرد و عملاً در لاک دفاعی فرو رفت. در واقع، از این زمان بود که تثبیت دشمن در مواضع اشغالی مسجل شد.

صدور دستور پدافندی شمارۀ2

با نگرش به اینکه از زمان به اجرا درآمدن دستور پدافندی شماره 1 لشکر در منطقۀ شرق کارون، به دلیل اجرای عملیات آفندی تپه‌های مدن و عملیات آفندی دارخوین و همچنین، تعویض تعدادی از یگان‌های در خط، در گسترش و نوع یگان‌ها تغییراتی به وجود آمده بود، بنابراین، لازم به نظر رسید که دستور پدافندی شماره2 بر مبنای منطقۀ گسترش و یگان‌های در خط و سازمان برای رزم جدید توپخانه صادر شود، که این دستور در تاریخ 26 تیرماه1360 صادر شد. با اجرای این دستور پدافندی، در واقع فرماندهی و ستاد لشکر77 پیاده استقرار یگان‌های موجود خود را در منطقه تحت کنترل فرماندهی تیپ2 پیاده و یک یگان عمدۀ زرهی با داشتن احتیاط نسبتاً مناسب و توپخانۀ منسجم، سازماندهی کرد و خود جهت طرح‌ریزی عملیات ثامن‌الائمه(ع) وارد عمل شده و مصمم شد پیرامون تهیۀ طرح مقدماتی آفند به سرپل اشغالی، اقدامات لازم را معمول دارد.

مستخرجه از دستور پدافندی شمارۀ2 لشکر77 پیاده

  1. سازمان رزمی:

Uتیپ1 پیاده:U گروه رزمی37، گروه رزمی126 پیاده، آتشبار دوم گردان815 توپخانۀ155م‌م خودکششی، کمک مستقیم گروه 37 و آتشبار 105م‌م نداجا، کمک مستقیم گروه رزمی126،   2 رسد توپ23م‌م شیلکا، 4 رسد توپ 5/14م‌م  و 4 رسد توپ23م‌م (پدافند هوایی).

Uتیپ2 پیاده:U گردان126 پیاده، گردان152 پیاده، گردان246 تانک(-)، گروهان یکم گردان124 پیاده، گروهان سوم گردان114 پیاده، گروهان تانک چیفتن گردان37، گروهان تانک المهدی، هنگ ژاندارمری آبادان، گروهان ژاندارمری استان فارس، منطقۀ سوم دریایی، گردان سپاه پاسداران آبادان و خونین شهر، گروهان فداییان اسلام، شهربانی آبادان، گردان368 توپخانۀ 105م‌م، کمک مستقیم، 40 رسد توپ23م‌م، 8 رسد توپ 5/14م‌م، 4 رسد توپ57 م‌م تک لول، یک رسد توپ23م‌م شیلکا (پدافند هوایی).

Uگروه رزمی291 تانک:U گردان291 تانک (-)، گردان 107 امداد ژاجا(-)، عناصری از سپاه پاسداران محمدیه، آتشبار یکم گردان815 توپخانۀ 155م‌م خودکششی کمک مستقیم.

Uتوپخانۀ لشکر:

  • یگان‌هایی از گروه22 توپخانه مستقر در منطقۀ عملیات لشکر (همچنان زیر امر باقی می‌مانند).
  • گردان(-)370 توپخانۀ 155م‌م هویتزر کششی.
  • دو آتشبار130م‌م از گردان343 توپخانۀ گروه33 توپخانه (زیر امر باقی می‌ماند).
  • آتشبار کاتیوشا گردان369 توپخانۀ گروه22 توپخانه (زیر امر باقی می‌ماند).
  • آتشبار کاتیوشا گردان362 توپخانه گروه11 توپخانه (زیر امر باقی می‌ماند).
  • آتشبار203م‌م کششی گردان389 توپخانۀ گروه44 توپخانه (زیر امر باقی می‌ماند).
  • آتشبار دوم گردان378 توپخانۀ گروه22 توپخانه (زیر امر باقی می‌ماند).
  • Uاحتیاط: گروه رزمی144 پیاده (-)

 

منبع: توپخانه در عملیات های آفندی و ویژه ، سرتیپ دوم توپخانۀ ستاد محمد نجفی‌راشد، 1397، ایران سبز، تهران

 

0 دیدگاه کاراکتر باقی مانده